Опасения във връзка с внесени промени в Закона за опазването на земеделските земи през преходни и заключителни разпоредби в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изрази в декларация парламентарната група на партия "Възраждане", съобщи БНР.

Депутатът Даниел Петров обясни, че с тях се предвижда върху неполивни земеделски земи да може да се изграждат или разширяват обекти за производство на възобновяеми енергийни източници:

"Равносметката от всичко това е, че се опростява изключително много процедурата за изграждане на фотоволтаици върху земеделска земя. Същевременно с тези текстове се предлага друга процедура на предложената, подобно през преходни и заключителни разпоредби на ЗЕВИ, която преди повече от месец президентът даде на конституционен съд поради съображения за незаконосъобразност. Всичките предложения представляват много общо казано едно нещо - бърза писта за процедурите, касаещи изграждане на фотоволтаични централи върху земеделска земя".