От 1 до 15 август 2022 г. тютюнопроизводителите могат да подават документи за подпомагане по помощта de minimis за компенсиране на част от производствените разходи за отглеждане на тютюн, съобщиха от фонд "Земеделие".

Финансовото подпомагане е насочено към тютюнопроизводители, които не получиха de minimis в началото на 2022 г., тъй като не отговаряха на условията по схемата. Към момента тези стопани са вписани в регистъра на тютюнопроизводителите за 2022 г. и имат реализирани количества от произведения през 2021 г. тютюн.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в Областните дирекции (ОД) на Държавен Фонд ”Земеделие“ (ДФЗ). Документи се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, както и по седалището на юридическото лице. Кандидатстването става лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Утвърденият бюджет по схемата е в размер на 360 000 лв. Помощта се предоставя за площ, а определената ставка е в размер на 120 лв./дка (1 200 лв./хектар).

Срокът за изплащане на помощта е до 31 август 2022 г.

Общият размер на предоставените на едно лице или предприятие помощи по схема de minimis не може да надхвърлят левовата равностойност на 25 000 евро за период от три последователни финансови години.

Указанията за прилагане на държавната помощ de minimis са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.