За 60% от язовирите и 29% от имотите си дружеството не притежава документи за собственост

Сметната палата установи лошо финансово състояние на "Напоителни системи" ЕАД, съобщиха от пресцентъра на Палатата. 

Дружеството управлява 21 комплексни язовира, публична държавна собственост; 168 напоителни язовира, 188 напоителни помпени станции; 2238 километра напорни водопроводи и друга инфраструктура.

"Напоителни системи" ЕАД е в критично финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост. Размерът на задълженията е два пъти по-голям в сравнение с размера на вземанията, пише в одита за 2018 и 2019 г. на Сметната палата.

Една от причините за състоянието на дружеството е липса на финансиране от Министерството на земеделието, храните и горите за минали периоди.

Вземанията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в общ размер на близо 18,9 млн. лв., а за 2019 г. - близо 20,8 млн. лв.

Задълженията на "Напоителни системи" ЕАД за 2018 г. са в размер на около 38,4 млн. лв., а за 2019 г. - 37,8 млн. лв., формирани от: доставчици, свързани лица под общия контрол на Министерството на земеделието храните и горите, банков дългосрочен кредит и овърдрафт, такси за водоползване към Басейнови дирекции и други.

Площите, обслужвани от съоръжения, стопанисвани от дружеството, обхващат 7,4 млн. дка, от които годни за напояване са около 5,4 млн. дка.

Оперативната цел на дружеството - модернизирането и обновяването на измервателните устройства при съоръженията на доставчика - "Напоителни системи" ЕАД, и монтирането на индивидуални водомери за всеки водоползвател, за да се осигури качествено и непрекъснато водоснабдяване и намаляване на техническите и търговски загуби на вода, не е постигната. От монтираните измервателни устройства, собственост на дружеството, едва 26 на сто са въведени в експлоатация през периода 2001- 2019 г., докато повече от половината - 58 на сто, са монтирани в периода от 1961 г. до 1980 г. В резултат са налице големи отклонения между източени/транспортирани, подадени и актувани водни маси, най-вече при напояване.

Най-голям относителен дял от разходите на "Напоителни системи" ЕАД през двете години заемат разходите за заплати и осигуровки на персонала, съответно 62 на сто през 2018 г. и 59 на сто през 2019 г. За 2018 г. отчетените разходи за заплати са с 3,1 млн. лв. повече от планираните в бизнес програмата на дружеството, а за 2019 г. са с близо 1,8 млн. лв. повече спрямо планираните. Намаляването на разходите, в т.ч. и за заплати, биха подобрили приходната част на дружеството, и оттам - финансовото му състояние, пише в одитния доклад.

Не е ефективен контролът на обществените поръчки. Не е създаден и утвърден регистър на недвижимите имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството. Към края на 2019 г. за 29 на сто от недвижимите имоти (897 земи и сгради) и за 60 на сто от язовирите (88 броя), дружеството не притежава документи за собственост, въпреки предприетите мерки от ръководството му.