Правителството прие Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. С наредбата се определят ясни критерии по отношение на наименованията, състава и характеристиките, етикетирането на казеините и казеинатите (млечни белтъци), предназначени за консумация от човека, както и методите за вземане на проби и методите за техния анализ.

По този начин на бизнес операторите ще се предоставя информацията, която им е необходима за правилното определяне и етикетиране на казеините и казеинатите. Това е изключително важно и помага за идентифициране на алергените в храните. Също така ще се улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и използването на тези продукти.

С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (OB, L 314 от 01.12.2015 г.).