Над 30% собствена суровина дава предимство на винопроизводители

27 януари 2021
Агробизнес
9027
1 2
 

С около 38 млн. лева модернизираме и популяризираме винения сектор по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г. Такъв е бюджетът общо на двете мерки - познатата „Инвестиции в предприятия“, която ще има прием през целия месец февруари, и новата „Информиране в държавите членки“, чиито прием е само в осем работни дни от месеца. Какво да предвидят винопроизводителите по тях?

Мярка „Инвестиции в предприятия“

Тя финансира дейности, свързани с подобряване на материални и нематериални активи – съоръжения за преработка, инфраструктура на предприятията, както и на структурите и средствата за предлагане на пазара. Осъществяваните инвестиции трябва да допринасят за повишаване на устойчивостта на процесите във винопроизводството, както и за повишаване на глобалната енергийна ефективност.

Допустими за подпомагане са винарски предприятия от лозаро-винарския сектор, които са вписани в лозарския регистър, както и организации на винопроизводители, асоциации на два или повече производителя или междубраншови организации.

Проекти с какъв тип инвестиции биха могли да бъдат едни от най-ефективните и успешни в мярка „Инвестиции в предприятия“. Поискахме експертното мнение на председателя на Съюза на енолозите Станимир Стоянов. По думите му винопроизводителите имат достатъчно опит с тази мярка, някои кандидатстват не за първи път по нея. Интересът към мярката идва от нуждата от дооборудване с това, което липсва в предприятието. Но

самоцелните инвестиции в съоръжения и техника не са най-сполучливите
казва той. Например закупуването на бъчви е нещо добро за предприятията, но те са съоръжения, които така или иначе периодично се подменят и за това стопаните трябва да имат визия занапред. А ако в близко бъдеще няма подобни мерки…, даде пример той. „Предвид значимите промени откъм работна ръка и на някои процеси в производството, добре е да се инвестира в автоматизация на процесите, мониторинг качеството и т.н.“, е неговият съвет към кандидатите.

Макар и позната мярка, тя има някои новости от лятото и есента на 2020 г. Най-съществената промяна е в по-големият процент на финансиране. С изменение на Наредба 6/2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансовата помощ тя е 70% за микро-, малки и средни предприятия; 35% за предприятия с или по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък или равен на 200 милиона евро; и 25% за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Запазват се допустимите за финансиране дейности, като закупуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, както и строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Повече точки ще се дават за лични насаждения,

защитено наименование за произход и енергийна ефективност. Приоритет ще се дава още на производители на биологично сертифицирано вино, както и проекти на територията на Северозападна България, тъй като там секторът има по-голяма необходимост от подкрепа. Ще се насърчават инвестиции в предприятия, които имат пазарен дял над 5% от произведените вина със Защитено наименование на произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ) спрямо общото производство за страната на вина със ЗНП и ЗГУ.

Най-много точки (не 15, както по-рано, а 20) се дават на предприятия, преработващи над 30% собствена суровина. 15 точки имат производителите на вино със ЗНП. Ако над 70% от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и/или ЗНП, имат още 10 точки. Толкова са точките и за новорегистрирани винопроизводители, които имат най-малко двегодишна история в лозарския регистър като производители на грозде. Така ще се стимулират да модернизират стопанствата си и да преминат към винопроизводители. Намалена е тежестта на критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ от 20 на 10 точки. Общият брой точки са 75.

Общият бюджет по мярката за целия период (2019 -2023г.) е над 34,4 млн. лева. Максималната стойност на един проект е до 800 хил. евро, а максималният размер за целия период за един кандидат не може да надвишава 2 млн. евро. 

Позволяват се авансови плащания. Проектите трябва да имат не по-малко от 5 точки. 

В случаите на повече от едно заявление с еднакъв брой точки, за които наличният бюджет за приема е недостатъчен, той се разпределя между тези заявления, пропорционално на заявеното финансиране. Запазва се стандартната практика проектите да получат положително становище от Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), за да могат да кандидатстват в Държавен фонд „Земеделие“.

Участието на винопроизводител по мярка "Инвестиции в предприятията" не е ограничение за участие на същия производител като член на организация в проект по мярка "Информиране в държавите членки", както и индивидуално в мерките "Кризисно съхранение на вино" и "Събиране на реколтата на зелено", съобщиха ни от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Мярка „Информиране в държавите членки“

Само в краткия период от 15 до 24 февруари ще бъде приемът на мярката за информиране в лозаро-винарския сектор. У нас тя действа за първи път.

Тя ще подпомага дейности, свързани с популяризирането на схемата на Европейския съюз за етикетите на защитените наименования, за специфичното качество, репутация и вкус на виното, основани на неговия произход, не на последно място и популяризирането на отговорната консумация на алкохолните напитки. 

Помощта се предоставя само за проекти за вина със ЗНП или ЗГУ.

Бюджетът от малко над 3 млн. лева ще финансира информационни кампании в медиите, изработване на информационни материали, създаване на уебсайт, участие в изложения, фестивали, конференции, с които да се намират нови пазари на продуктите. Имат право да кандидатстват асоциации и организации на производители на лозаро-винарски продукти , професионални организации с не по-малко от 2-годишна история, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, както и публични организации, когато не са единствени бенефициери на помощта.

Срокът за изпълнение на информационните проекти е до 3 години като се разделя на един, два или три периода. Максималната стойност на един проект не може да надвишава 700 000 лв. годишно и 2 000 000 лв. за тригодишен период.

Максималният размер на общата финансова помощ по мярката е до 80 % от стойността на допустимите разходи. Авансовите плащания могат да са до 80% от стойността на проекта.

Вината със Защитено географско указание нарастват у нас 

спрямо общото производство в страната. Но не и тези със Защитено наименование за произход. Причината - отговори ни изпълнителният директор на ИАЛВ, инж. Красимир Коев - е, че част от регистрираните със ЗНП са от предприятия, които редуцираха дейността си, а утвърждаването на нови защитени наименования е трудоемка и отнемаща време дейност, която изисква и допълнителни дейности.

А една от основните цели на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор до 2023 г. е именно да се увеличи производството на вина със ЗГУ, ЗНП, както и на биологично произведените, защото всички те са т. нар. "качествени вина". Увеличаването на дела им в общото производство е показател за  повишаване на конкурентоспособността на производителите, допълва той.

От инж. Коев научихме още, че най-вероятно и тази година ще бъде отворена мярка "Кризисно съхранение на вино", поради негативните последици за бранша от пандемията Ковид-19. Финансовата помощ ще се предоставя за складирано (поради невъзможност от продажби) максимум до 20 септември 2021 г. вино. 

През 2020 г. размерът на помощта беше 4 ст./ л. вино, съхранявано за месец. Предполага се, че през тази година ще има увеличение на помощта. 

ДФЗ предлага нисколихвени кредити на лозари

Държавен фонд „Земеделие“ предлага кредити с лихва от 1,5% за закупуване на торове, необходими при отглеждането през 2021 г. на трайни насаждения, включително винени лозя. Кредитът за лозари се предоставя за покриване на част от производствените разходи (за закупуване на торове) по технологична карта, при ставка на хектар за винени лозя - 460 лв./ха.

Лимитът на кредита е до 300 000 лв. Срокът за погасяването му е 30.11.2021 г.

На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, отглеждащи винени лозя, които имат подадено и приключено заявление по схеми за директни плащания за Кампания 2020 г. Договорите за кредит се обезпечават чрез учредяване на ипотека върху недвижимо имущество; особен залог върху машини и съоръжения, за които е представен документ за собственост, индивидуализиращ вещта; залог на парична сума; банкови гаранции. Площите, за които се кандидатства и обезпечението се застраховат в полза на ДФ „Земеделие“.

Още от Агробизнес
0

Земеделското министерство пусна актуален наръчник за кампания 2021 г. Наръчник за подпомагане на земеделските стопани при кандидатстването им за директни плащания за кампания 2021 г

0

Това държат да има биопроизводители през преходния период, за да бъде той и стъпка към намалена административна тежест и стимул за сектора Нови правила предстоят да преустроят мерките 11 „Биологично

0

От 1 март до 12 март 2021 г. стартира прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Тя е временна извънредна мярка, с цел преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор на Европейския

0

ДФ „Земеделие“ удължава приема на документи по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. до 12 март 2021 г

0

Над 5000 парцела могат да бъдат закупени по дигитален път Млади фермери вече могат да навлязат по-сериозно в земеделието, използвайки новите технологии

Последни новини
0

Атмосферното налягане ще се понижава и ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта от северозапад ще започне да се повишава. През нощта ще бъде ясно и тихо

0

Държавен фонд „Земеделие“ преведе вчера близо 21 млн. лева (20 764 862 лв.) на 12 589 стопани по помощта de minimis за изхранване на животни. Субсидии получиха животновъдите, отглеждащи крави, юници

0

Земеделските стопани ще получат 5 млн. лв. за 2021 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“

0

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите, чиито проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г

0

България ще отправи официално запитване към Европейската комисия за възможността за прилагане на кризисни мерки за подпомагане на розопроизводството. Това заяви министърът на земеделието

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Заводските цени през януари растат и на годишна, и на месечна база. При храните годишното поскъпване е с 3% средно, Това става ясно от данните на Националния статистически институт.  Спрямо предходната година производствените цени средно се увеличават с 0.7% като по-високи са в добивната промишленост - с 11

Красимир Вълчев е предложен за водач на листата на ГЕРБ в Шумен Пролетните ваканции за учениците може да бъдат две - от 3 до 11 април и от 29 април до 9 май. Това обяви министърът на образованието Красимир Вълчев в Шумен, където официално откри нови STEM центрове за иновативно обучение в две училища

Една бележка по повод чудесното изказване на Яков Джераси На фона на колективното и индивидуално самобичуване по повод на изказването в ефира на национална телевизия на утвърдения и обичан Орлин Горанов най-после да се чуе глас на истина! Яков Джераси не е кой да е и това е пределно ясно и у нас и по света