Възможности за подпомагане на земеделските стопани през 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) чрез своите Мобилни общински офиси стартира поредна информационна кампания за възможностите за финансиране на дейността на земеделските стопани по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. през настоящата 2024 г. и изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014–2020 г.

Информационните събития се финансират в изпълнение на Административен договор № РД 50–98/22.11.2021г. по проект „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги" по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги" от ПРСР 2014-2020 г.

За целта на 19.06.2024 г., в гр. Петрич, ул. „Цар Борис III" № 24 (Зала в общински съвет) от 10:00 часа експертите от Мобилен общински офис Петрич организират, информационно събитие, на което заинтересованите лица ще бъдат запознати с възможностите за финансово подпомагане по интервенциите от Стратегическия план през настоящата 2024 г. и условията за изпълнение на одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020г.

Акцент на информационното събитие са следните теми:

„Подпомагане на много малки земеделски стопанства" от СПРЗСР 2023– 2027г.;

„Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство" от СПРЗСР 2023– 2027г.;

Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020г.

Условия за изпълнение на одобрени проекти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020г.

По време на събитието експертите от НССЗ ще отговарят на въпроси, поставени от присъстващите, които са от тяхната компетентност.

Всички информационни материали ползвани по време на информационните събития ще бъдат предоставени за ползване на заинтересованите лица.