В системата за електрони услуги (СЕУ) вече са налични писмата за одобрение по агроекологичните и биологичните интервенции за кампания 2023.

Кандидатите за подпомагане, могат да се запознаят с изискванията и продължителността на поетите от тях многогодишни ангажименти, след като достъпят с потребителско име и парола индивидуалните си профили в системата и изпълнят следните стъпки: Администрация-Справка-секция Кореспонденция-Уведомителни писма.

В СЕУ са налични писма за одобрение по следните интервенции:

„Биологично растениевъдство"

операция „Плащания за преминаване към биологично растениевъдство";

операция „Плащания за поддържане на биологично растениевъдство";

„Биологично пчеларство"

операция „Плащания за преминаване към биологично пчеларство";

операция „Плащания за поддържане на биологично пчеларство";

„Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство";

„Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)";

„Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство"

„Насърчаване използването на култури и сортове, устойчиви към климатичните условия"

„Насърчаване на естественото опрашване"

операция „Осигуряване на опрашване в планински райони и защитени зони от мрежата Натура 2000 (стационарни пчелини)";

операция „За предоставяне на услугата по опрашване чрез преместване и временно разполагане на пчелни семейства (подвижно пчеларство)".