С 50% по-малко посещения на контролни органи във фермите

До средата на март Европейската комисия ще предложи промени в правилата за ДЗЕС 1, а през април ще последват изменения и на ДЗЕС 6. Това стана ясно след последното заседание на Съвета на министрите на земеделието в ЕС, което се проведе на фона на продължаващите в Брюксел протести на земеделските стопани. Едно от действията, по които Съветът постигна съгласие в рамките на заседанието, беше свързано с промените в правилата относно стандарта за ДЗЕС 1, с който се налага изискване постоянно затревените площи да се поддържат стабилни спрямо референтната 2018 г.

Съгласно ДЗЕС 1 бившите животновъди с големи пасища, които са били принудени, вследствие на смущения на пазара в сектора на месото и млечните продукти, да преминат към производство на полски култури, могат да бъдат приканени да преобразуват обработваемата си земя в постоянно затревена площ. Това би могло да доведе до загуба на доходи за фермери. Поради това Съветът приветства предложението на ЕК за изменение на правилата за ДЗЕС 1 до средата на март, за да се гарантира, че се отчитат структурните промени, причинени от намаляването на добитъка, и че земеделските стопани без животни не са задължени да преобразуват отново обработваема земя в пасища или затревена площ.

За ДЗЕС 6, Съветът призова Комисията да преразгледа възможните практики за покриване на почвите, с цел да се вземат предвид регионалните характеристики, така че земеделските стопани да могат да се възползват от по-голяма гъвкавост. ЕК ще преразгледа тази възможност и ще представи насоки през април.

Министрите одобриха работата на ЕК по преразглеждане на методиката за оценка на качеството на системата за мониторинг на площта (СМП). Тя е основана на автоматизиран анализ на сателитни изображения от „Коперник". Очаква се, прегледът да бъде готов през март 2024 г. и да спомогне значително за намаляване на броя на посещенията в земеделските стопанства от националните администрации, в някои случаи с 50% или повече.

Освен това Съветът приветства факта, че Комисията ще публикува обяснителна бележка, за да разясни използването на т. нар. непреодолима сила или извънредни обстоятелства.

Тази концепция гарантира, че няма да се налагат санкции на земеделски стопани, които не могат да изпълнят всички свои задължения по линия на ОСП поради извънредни и непредвидими събития извън техния контрол, като например тежки суши или наводнения.

Комисията се ангажира да работи заедно с държавите членки, за да определи възможните начини за оптимизиране на контрола с цел намаляване на административната тежест.

По време на заседанието стана ясно, че през март Комисията ще извърши проучване сред земеделските стопани с цел да установи, кои елементи, произтичащи от правилата на ОСП, водят до по-голяма административна тежест. Очаква се през есента на 2024 г. Комисията да публикува резултатите от проучването, заедно с подробен анализ.

Още за промените, които предлага ЕК след фермерските протести, четете в новия брой на в. "Български фермер" от 4-10 март