Държавен фонд „Земеделие" (ДФЗ) обяви индикативния график за предстоящите оторизации по интервенциите на директни плащания за Кампания 2023, които предстои да бъдат изплатени до 30 юни 2024 г. Графикът е публикуван на сайта на ДФЗ. Интервенциите по директните плащания, част от Стратегическия план за периода 2023 – 2027 г., се прилагат за първа година.

В индикативния график е записано, че в периода от 1 до 10 март предстои да бъдат преведени средствата на тютюнопроизводителите по интервенцията за „Преходно национално доплащане за тютюн" (ПНДТ).

Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост (ДП-ОПДУ) ще бъде преведено в периода от 10 до 31 март.

В последната десетдневка на месец март до 10 април е планирана и оторизация по интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения (ПРИПДСО/НР).

Средствата по „Обвързано с производството подпомагане на доходите за протеинови култури" (ИПК) ще бъдат наредени по сметките на бенефициерите от 10 до 20 април, а по интервенцията „Специално плащане за култура – Памук" – в периода от 20 до 30 април.

Субсидиите по двете интервенции – „Плащане за малки земеделски стопани" (ДЗС), както и „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани (МЗС)" ще бъдат разплатени в периода от 10 до 30 април.

От 20 април до 31 май финансова подкрепа ще получат стопаните, заявили интервенцията за „Обвързано с производството подпомагане на доходите за плодове и зеленчуци" (ПиЗ).

Припомняме, че предвид увеличения брой интервенции и допълнително въведените нови критерии за допустимост, а именно представянето на документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал, (съгласно чл. 34 и § 8 от Заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 10.03.2023 г.) е необходимо допълнително време за проверка на коректността на новите алгоритми за изчисления.

Окончателното плащане по основно подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) ще бъде направено в периода 20 април – 10 май.

Следващите плащания, заложени в Индикативния график, са по осемте Еко схеми. Те ще бъдат разплатени в периода от 1 май до 31 май. Това са изцяло нови интервенции, прилагани за първи път в Кампания 2023, с голям обем от допълнителни документи, съобразно разписаните нормативни разпоредби. Изчислението на подпомагането изисква напълно нови алгоритми, съгласно екологичните изискванията на ЕК, в това число и стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

От 20 март до 30 април в разчетите е предвидено да бъдат преведени средствата на стопаните, заявили интервенции „Опазване на местни породи (автохтонни), важни за селското стопанство (ОМП)" и „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм) – (Паша)", а останалите четири агроекологични интервенции ще бъдат платени в периода от 10 април до 20 май.

Подпомагането по интервенцията за „Хуманно отношение към животните и антимикробна резистентност" (ХЖ-АМР) се очаква да бъде оторизирано в периода от 10 май до 30 юни.

В графика е записано, че подпомагането по Биологичните интервенции ще бъде изплатено в периода от 1 до 31 май.

От 1 до 30 юни предстоят плащанията за земеделски земи в зони от Натура 2000 (Натура 2000).

Земеделските производители ще получат финансовата си подкрепа за Кампания 2023 по всички интервенции със заявени площи, след като ДФЗ направи всички законоустановени административни проверки. Друго важно уточнение, което стопаните трябва да имат предвид, е че всички оторизaции, заложени като срокове в графика, ще бъдат направени в посочените периоди при условие, че в края на месец февруари Министерство на земеделието и храните предостави на ДФЗ окончателни данни за слой „Физически блокове" и специализиран слой „ПЗП-косене".

С оглед исканията на земеделските производители за приеми с разширен обем по Временната рамка за мерки за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката след агресията на Русия срещу Украйна и изплащане на субсидията по нея в същия период до 30.06.2024 г. е възможно Индикативният график да претърпи промени.