България ще прилага държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък" до 2029 г., съобщиха от агроминистерството. Максималният прогнозен бюджет за периода на прилагане е в размер до 1 милиард лева.

По предложение на Министерство на земеделието и храните бяха предприети и законодателни промени. Съгласно тях данъчното облекчение по чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане и по чл. 48, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, представляващо държавна помощ за земеделските стопани, може да се ползва до 31 декември 2029 г., включително за корпоративния данък от 2023 г.

Мярката представлява схема за данъчни облекчения, чиято цел е да насърчи инвестициите на земеделските стопани при производството на непреработена растителна и животинска продукция (първично селскостопанско производство).

Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността.

С предприетите законодателни промени се изменят и част от условията за преотстъпване на корпоративен данък. Увеличава се интензитетът на помощта от 50% на 65%. Така самоучастието на земеделските стопани в инвестицията ще е 35%, а досега беше 50%. Нараства и общата стойност на всички допустими активи до 600 000 евро, които досега бяха на стойност до 500 000 евро.

Данъчната мярка се прилага от 2010 г. насам, като през последните няколко години годишният бюджет е около 100 млн. лв., а от помощта се възползват около 3000 бенефициера.

Схемата е публикувана на електронния адрес на МЗХ: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/darzhavni-pomoshti/