Какви разходи са допустими и какви не за технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства по първата и най-голяма процедура от фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход в селското стопанство, предвиден в Националния план за възстановяване и устойчивост на България?

Фондът предоставя подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси.

По процедурата, чиито краен срок за кандидатстване е 20 декември, са допустими инвестиции в машини и оборудване за съхранение или подготовка на продукцията за продажба, включително сортиране или опаковане, но не и за преработка. Не може да се купуват и земя, и сгради, както и да се правят инвестиции в напояване или в покриване на задължителни стандарти, действащи в ЕС. „Тип инвестиционен разход, за който има сключен договор за подкрепа по ПРСР 2014-2020 г., също няма да бъде допустим за подпомагане по ПВУ" става ясно от въпросите, които получават разяснения в системата ИСУН 2020.

Предлагаме ви подбрани въпроси и отговори от системата, за да изясним по-подробно допустимите и недопустимите разходи.

Въпрос: Допустимо ли е закупуване на системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства (пчеларството) заедно с кошерите, които са неразделна част от такъв тип системи по процедурата?

Отговор: Закупуването на кошери не попада в допустимите разходи по процедурата. В т. 1.8 от раздел 14.1 на УК са посочени допустими разходи за животновъдството, вкл. в пчеларството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност.

Въпроси:

1. Допустимо ли е финансирането на машина за бране на орехи, която не е роботизирана? Машината е тип „чадър", изработен от импрегнирано платнище. „Чадърът" се развива около дървото и с друсаща машина орехите ще падат на платнището. Инвестицията ще модернизира стопанството на кандидата и ще спести време и средства, но сама по себе си няма автоматизация?

2. Допустимо ли е финансирането на акумулаторна ножица за рязане в овощните градини? Ножицата е електронно контролирана, с голяма мощност и точност.

Отговор: 1.и 2. Описаните в запитването активи могат да бъдат допустими за финансиране, ако изпълняват изискването на т. 1.1 от раздел 14.1 „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване за наличие на технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни.

В: Искаме да закупим УТВ (самоходна машина), което е от категория T1b с регистрация в Министерство на земеделието. Същото ще се използва за многобройните огледи на ореховите дървета за заболявания, проследяване и контрол на операциите по растителна защита... Допустим разход ли е закупуването на УТВ?

О: Описаната в запитването самоходна машина не попада в обхвата на допустимите за подпомагане инвестиции по процедурата. За обезпечаване на изпълнението на изброените дейности са предвидени друг вид самоходни техники.

В: Допустимо ли е закупуването на хладилен фургон (контейнер) за временно съхранение на плодове и зеленчуци?

О: Хладилен контейнер би попаднал в обхвата на т. 1.5 от раздел 14.1. „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване, в случай че функционалното му предназначение и окомплектовката позволяват съхранение на плодове и зеленчуци и същият не попада в ограниченията по процедурата, посочени в раздел 14.3 от УК.

В: Допустимо ли е закупуване на млекомат по настоящата процедура?

О: Описаният в запитването актив не попада в обхвата на допустимите за подпомагане инвестиции по процедурата.

В: Дали закупуването на фуражовоз е допустим разход при положение, че същият се явява единствен автоматизиран способ за пълнене на силозите за хранене и същият е самоходен фуражовоз, при който ремаркето е неделима част от влекача?

О: Описаният в запитването „фуражовоз" не попада в обхвата на допустимите за подпомагане инвестиции по процедурата.

В: Съгласно т.14 Категории разходи, допустими за финансиране допустими са разходи за доставка и монтаж на машини, оборудване и инсталации за производството на енергия от фотоволтаични системи в стопанствата за собствено потребление. В тази връзка допустими ли са в т.ч. и съоръжения за съхранение (батерии) на произведената енергия от фотоволтаичната система в стопанството за собствено потребление, при спазване всички условия за допустимост на дейностите и разходите?

О: Посочените в запитването „съоръжения за съхранение (батерии) на произведената енергия от фотоволтаичната система" са допустими за подпомагане само като част от цялостна инсталация за производството на енергия от фотоволтаични системи, заявени за подпомагане по ПИИ.

В: Ремарке за бали допустим разход ли е?

О: Съгласно раздел 14.1 от УК, допустими за подпомагане са самонатоварващи и саморазтоварващи ремаркета и фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни). От поставения въпрос не става ясно дали посоченият актив „ремарке за бали" би попаднал в обхвата на цитираните допустими разходи.

В: Допустимо ли е закупуване на фуражна кухня, необходим ли е Технологичен проект съгласуван от БАБХ?

О: Описаният в запитването актив попада в обхвата на т. 1.7 от раздел 14.1. „Допустими разходи" от УК. В раздел 21.1. „Списък с общи документи" от УК са посочени документите, които се подават на етап кандидатстване към ПИИ.

В: Допустимо ли е закупуване на оборудване за измиване и изсушаване на цели (несчупени) черупкови плодове като лешници, орехи, бадеми?

О: Описаният в запитването актив може да попадне в обхвата на допустимите разходи за финансиране, ако изпълнява изискването на т. 1.4 или т. 1.5 от раздел 14.1 „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване.

В: По процедурата допустимо ли е да кандидатствам за закупуване на защитна система за предпазване от слана (перка против сланна) за био бадемите и сливите, които отглеждам в стопанството ми?

О: Описаният в запитването актив може да попадне в обхвата на допустимите разходи за финансиране по т. 1.3 от раздел 14.1 „Допустими разходи" от условията за кандидатстване, в случай, че същият отговаря на останалите условия за допустимост.

В: Допустимо ли е да се кандидатства за трактор, чиято единствена употреба ще бъде в рамките на животновъдното стопанство с цел задвижване на прикачно фуражораздаващо ремарке, също инвестиция по проекта. В този случай необходимо ли е да се попълва „Таблица 3: Обработваеми площи по видове култури – само за земята, за която ще бъдат използвани активите, за които се кандидатства за финансиране", след като техниката няма да се използва за обработка на земи?

О: Описаният в запитването актив, би попаднал в обхвата на допустимите инвестиции по т. 1.7 от раздел 14.1 на УК, в случай че включва технологични решения, които осигуряват възможност за проследимост или контрол на операциите и/или управление на процесите и/или генериране и обмен на данни. В описаният в запитването случай таблица 3 от Приложение № 2 от УК не е необходимо да се попълва. Следва да имате предвид, че в съответствие с т. 5.1 от раздел 13.2 на УК, самоходната земеделска техника подлежи на оценка от оценителната комисия по изготвена методика 52 съгласно Приложение № 3 „Калкулатор земеделска техника" и инструкцията към него.

В: Допустим разход ли е автомобилна везна на територията на базата за зърно? Обръщаме внимание, че сме наясно, че по процедурата не са допустими разходи за СМР. Автомобилната везна, която искаме да инсталираме, представлява оборудване, което се монтира на входа на базата и осигурява проследяемост на количествата зърно.

О: Описаният в запитването актив може да попадне в обхвата на допустимите разходи за финансиране, ако изпълнява изискването на т. 1.4 или т. 1.5 от раздел 14.1 „Допустими разходи" от Условията за кандидатстване.

В: ДФ „Земеделие" ще счита ли за допустими разходи закупуване на плугове и дискови брани за обработка на почвата, т.к. същите не са изрично упоменати в условията за кандидатстване.

О: Посочените в запитването активи „плуг/плугове" не попадат в обхвата на допустимите за подпомагане инвестиции по процедурата. По отношение на „дискови брани" следва да имате предвид, че в т. 1.1. от раздел 14.1 от УК са описани допустими разходи за растениевъдството, като „култиватори, продълбочители и брани за частични обработки на почвата". Посочената в т. 1.1 от раздел 14.1 от УК прикачна техника трябва да осигурява възможност, посредством технологично решение, да взаимодейства с основната машина, което да позволява изпълнение на поне едно от следните действия: проследимост или контрол на операциите, или управление на процесите, или генериране и обмен на данни, които спомагат процесите по технологична модернизация и опазване компонентите на околната среда.

* Материалът е част от информационна кампания на ДФЗ.