Министерството на земеделието и храните предвижда намаляване на изискуемите документи за плащане от бенефициентите със сключени договори по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съобщиха от ведомството.

Заповедите за изменение на Насоките за кандидатстване по двете процедура - BG06RDNP001-4.014 - Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро и BG06RDNP001-4.015 от подмярката са поместени на официалната интернет страница на Министерството за обществено обсъждане.
Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улесни процесът по подготовката на искания за плащане и оптимизиране на сроковете за изплащане на помощта на бенефициентите.

Измененията са в условията за изпълнение и по-конкретно актуализиране на изискуемите от бенефициентите документи приложими при подаване на искания за плащания, като част от тях ще отпаднат, а други ще се обновят.

Всички заинтересовани граждани, организации, физически и юридически лица могат да изпращат своите предложения и становища по направеното предложение на електронен адрес: [email protected].

Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикуваните документи е до 10 октомври 2023 г., включително, като с тях може да се запознаете: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/