„Модернизацията и внедряването на нови технологии и техника са пътят за преодоляване на преобладаваща част от проблемите и повишаване привлекателността на земеделския труд. Перспективата да получат добра доходност от земеделие и да се развиват, е надежден мотив за задържане на младите хора.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на 9-тата европейска годишна конференция на министерско ниво "Мир и земеделие", проведена в град Модра, Словакия. „Насърчаване запознаването и ангажирането на младите фермери с развитието на научните изследвания и иновации в селското стопанство е силен мотивационен ключ в процеса на обновяване на поколенията и успешното включване на младите в него.“

„Производствените резултати на стопанствата са в пряка връзка с образованието и квалификацията на заетите в тях и това се отразява на жизнеспособността и конкурентоспособността на стопанствата“, подчерта заместник-министър Йоцев и допълни, че непрестанното повишаване на знанията и професионално-квалификационното равнище на всички фермери и най-вече на младите земеделски стопани, е гаранция за успех и следва да бъде подкрепяно. Той посочи, че това включване не само прави земеделието по-привлекателно поприще за младите, но и укрепва връзката между наука и практика и способства за ускореното и трайно разработване и внедряване на нови устойчиви сортове, породи, технологични решения.

Разработването на съвместни проекти чрез Системата за знания и иновации в селското стопанство през платформа, обединяваща процеса на обучение, консултантски услуги, трансфер на знания, внедряване на прецизно земеделие, дигитализация и сътрудничество със земеделската наука беше споделено като добър пример от българската практика за обмен и създаване на успешни решения в първичното производство и реализацията на продукцията. Заместник-министър Йоцев информира колегите си от останалите държави, представени на форума, и за утвърдената мрежа за сътрудничество при изготвяне на проекти и съвместни земеделски инициативи, изградена от Асоциацията на младите фермери в България.

Заместник-министърът посочи, че в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за този програмен период е заложено разработване на Интерактивна онлайн информационна платформа, която да служи като единен източник на информация за фермерите на централно и регионално равнище.

Конференцията "Мир и земеделие" стартира през 2012 г. с инициативата „Хляб на мира“ за подкрепа на връзката между запазването на мира и устойчивото земеделие и продоволствена сигурност. В проекта участват 12 държави-членки на ЕС от Централна и Югоизточна Европа, като тази година е поканена и Украйна. Всяка година на знакови места във всяка държава се засаждат семена от ръж, като от събраната реколта се прави общ Европейски „Хляб на мира”. Домакинът Йожеф Биреш, министър на земеделието и развитието на селските райони на Словашката република, предаде символично Хляба на мира на държавния секретар на прехраната и земеделието на ФРГ Клаудия Мюлер.