Винабел е новото фунгицидно предложение на Corteva Agriscience

Зорвек™ Винабел™ е един от новите фунгициди на Corteva Agriscience, включен в продуктовата й листа за сезона. Продуктът се прилага в борбата срещу една от икономически най-важните болести по лозята – обикновената мана. Може да се използва и при винени, и при десертни сортове.

Момент на приложение

Вегетационно от 5-и лист отворен до оформени зърна на чепките, които се докосват (BBCH 15-79). Препоръката е да се прилага превантивно, преди първи видими симптоми на болестта, с интервал между третиранията минимум 15 дни.

С какво се отличава Зорвек™ Винабел™?

 •  Нов фунгицид с ново активно вещество и нов механизъм на действие (ново и различно от досега използваните аналогови фунгициди).
 •  Единственият до момента фунгицид, съдържащ активни вещества с пълно системно действие (Zorvec active™) и локално-системно действие (Зоксамид).
 •  Пълна защита на лозята през най-критичния период на развитие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата) с контактно, предпазно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие.
 •  По-дълъг период между две третирания – минимум 15 дни. Ако условията за развитие за мана не са толкова благоприятни може да се пръска след 20 дни.
 •  Много бързо абсорбиране на фунгицида до 20 мин. след третиране. Ако завали дъжд 20 мин. след третиране, не е нужно повтаряне поради пълното абсорбиране на фунгицида от лозовите растения.
 •  Акропетално и базипетално разнасяне на фунгицида до всички растежни точки, включително новия прираст между две третирания.
 •  Спомага за по-добро развитие на лозята, подобрени качествени показатели на гроздето, по-висок потенциал за добив, водещи до по-висока рентабилност на производството.
 •  Постоянен и стабилен контрол на маната при ниски дози на приложение в сравнение с конкурентни аналогови активни вещества: Zorvec Active™ - 2 г а.в./дка. металаксил-м - 10 г а.в./дка, металаксил - 20 г а.в./дка, алуминиев фозетил - 130-150 г а.в./дка.
 •  Нова качествена течна формулация (суспо-емулсия), лесна за употреба и приготвяне на работния разтвор, с вграден прилепител и бързо абсорбиране след третиране.
 •  Няма кръстосана резистентност с използваните до момента аналогови фунгициди.
 •  Ефективен срещу патогени устийчиви на фениламидни фунгициди.

Какви съвети да следвате при приложение?

 •  За контрол на обикновената мана в най-критичния период, прилагайте Зорвек™ Винабел™ от начало на цъфтеж до образуване на грахово зърно (формиране на грозда). Фунгицидът е със системно и локално-системно действие и осигурява абсолютно надежден контрол на маната през този най-критичен период от развитие на лозата, когато се залага и добива.
 •  Интервал между две приложения минимум 15 дни.
 •  При изключително благоприятни условия за развитие на болестта (чести валежи, относителна влага на почвата > 70%, денонощна температура от 11 до 33°С, наличие на водни капки по листата до 2-3 часа) интервалът между две приложения да бъде между 10 и 14 дни.
 •  За пълен контрол на маната прилагайте Зорвек™ Винабел™ предпазно преди поява признаците на болестта.
 •  За едновременна борба срещу обикновена мана и брашнеста мана Зорвек™ Винабел™ може да се смесва с Талендо® Екстра.
 •  След третиране на лозята с максималния брой третирания със Зорвек™ Винабел™, може да продължите борбата срещу обикновена мана с Икуейшън® Про.