Остава опасността от градушки, третирайте засегнатите посеви при първа възможност

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През първото десетдневие на юни агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. Прогнозираните валежи ще поддържат високо нивото на влагозапасите в 50-cм и 100-cм почвен слой - в по-голямата част от полските райони, над 80-85% от пределната полска влагоемност (ППВ). Наличието на много добри почвени влагозапаси в началото на юни ще се отрази благоприятно на зимните житни култури, при които ще протича наливане, формиране на зърното и фаза млечна зрелост при посевите в южните и югоизточните райони на страната. През междуфазния период наливане на зърното - млечна зрелост повреди по пшеницата нанасят ларвите на вредната житна дървеница. Тази опасност от нападение от вредители изисква обследване на посевите и при плътност над прага на икономическа вредност (2 бр. ларви/кв. м) - навременно третиране.

След хладното време, в началото на второто десетдневие, се прогнозира повишаване на температурите и ускоряване темповете на развитие при земеделските култури. До средата на месеца при ечемика, в по-голямата част от полските райони, ще се наблюдава восъчна зрелост.

През повечето дни от втората половина на месеца развитието на земеделските култури ще се осъществява при температури близки до климатичните норми. В началото на третото десетдневие при пшеницата ще протича фаза узряване.

До края на месеца част от пролетните култури ще встъпят в репродуктивни фази от развитието си - при слънчогледа ще се наблюдава начало на цъфтеж, а при ранните хибриди царевица - изметляване и цъфтеж на метлицата.

Метеорологичните условия през юни ще поддържат повишен инфекциозния фон от гъбни патогени - мани по зеленчуковите култури, късно кафяво гниене при по-късните сортове череши, струпясване и брашнеста мана по овошките. При лозата през месеца междуфазният период цъфтеж на ресите - образуване на завръз (с големина на грахово зърно) е критичен за заразяване с мана.

През юни по-подходящи условия за растителнозащитни пръскания ще има през първата половина от второто и през повечето дни от третото десетдневие.

През месеца остава повишена вероятността за градушки. След градушка засегнатите овощни и зеленчукови култури трябва при първа възможност (желателно е до 48 часа след явлението) да се третират с медсъдържащи фунгициди