Енергийната криза показа на Европа необходимостта да стане по-самостоятелна по отношение на ресурсите. Дървесината е един от тези ресурси, който се използва например в строителния сектор и вече се произвежда в голяма степен в самия ЕС. Търсенето на дървесина продължава да се увеличава. Ново проучване обаче показва, че допълнителният потенциал за добив на дървесина е ограничен и по-малък, отколкото се смяташе досега, освен ако не се направят повече инвестиции в залесяването и управлението на горите.

Дървесината е възобновяем ресурс, има много различни приложения и е важно средство за съхранение на въглеродни емисии. Поради това не е изненадващо, че дървесината се търси все повече. Но откъде трябва да идва тя?

Според проучването, което наскоро беше публикувано в списание Forestry, ще бъде възможно малко увеличение на добива на дървесина в европейските гори. Международен екип от 10 европейски моделни региона е направил проучване за това как промяната в поведението на горските стопани може да доведе до устойчиво увеличение на добива на дървесина. Освен това е направен преглед на амбициите на всяка европейска държава по отношение на дърводобива. Това показа, че през следващите 10-20 години от европейските гори могат да се добиват допълнително 90 млн. м3 дървесина годишно.

Когато обаче се разгледат подробно пречките, потенциалът се оказва много по-малък. В същото време горите са подложени на натиск в резултат на изменението на климата. Ако искаме да добиваме повече дървесина от европейските гори в дългосрочен план, трябва да инвестираме в жизнеността на горите и в залесяването.

Прирастът на дървесината е много по-голям от добитото количество

"Всяка година в Европа се увеличава прирастът на дървесината с много повече, отколкото се добива. Разликата между прираста и добива се нарича теоретичен потенциал за допълнителен добив на дървесина", казва водещият автор Бас Леринк от Университета във Вагенген, Нидерландия. Този теоретичен потенциал възлиза на около 250 млн. м3 годишно. "Но само част от него ще бъде реалистична. Има няколко причини, поради които е по-добре да не се добива дървесина в някои гори. Например, за да се предотврати ерозията на почвата или за да се опази биоразнообразието. В резултат на това този теоретичен потенциал никога няма да бъде постигнат", казва Лерник.

В проучването той и колегите му са комбинирали два начина за определяне на реалистичния потенциал.

Реалистично увеличение на добива

Прегледът на литературата е извършен въз основа на националните стратегии за горите и други политически документи. Въз основа на това изследователите определиха амбицията на всяка страна да увеличи добива на дървесина в близко бъдеще (10-20 години) при настоящ общ добив от около 546 млн. м3. Като цяло това ще доведе до реалистичен потенциал от 90 млн. м3 годишно за ЕС и Обединеното кралство.

Освен това моделът на горските ресурси EFISCEN Space беше използван за разработване на прогнози за бъдещия добив на дървесина в 10 моделни региона въз основа на данни от инвентаризацията на горите. На първо място, моделът приложи режимите на управление на горите, които сега се прилагат в регионите. След това те бяха сравнени с редица сценарии с по-интензивно управление, получени от например съседни региони. Това показа, че реалистичният потенциал за допълнителен добив на дървесина е много по-малък, отколкото се предполага в литературния преглед, а именно наполовина, около 40 млн. м3. Националните стратегии за горите изглежда надценяват възможностите за дърводобив.

Състояние на европейските гори

Как увеличението на добива на дървесина се отнася към настоящото състояние на европейските гори? Наистина има опасения за състоянието им. Климатичните промени значително увеличиха естествените нарушения (като пожари, болести и вредители), а в някои страни вече се наблюдава намаляване на поглъщането на CO2.

Въпреки това след Втората световна война в европейските гори не е имало толкова много дървесина, колкото сега. Едно малко увеличение на добива на дървесина (с гореспоменатите 40 млн. м3 годишно) все още изглежда реалистично. За да си представим мащаба, това е достатъчно за построяването на около 800 000 дървени къщи в ЕС годишно.

"Но в дългосрочен план по-голям добив на дървесина ще бъде осъществим само ако възстановяването на горите, залесяването и подобряването на управлението на горите започнат още сега. Те са важни, за да може Европа да стане по-самостоятелна", казва съавторът Герт-Ян Набуурс. "Ще са необходими образование, сътрудничество между собствениците на гори и горската промишленост и правителствата. Това ще направи ЕС по-малко зависим от други континенти, а също така ще допринесе за устойчиво управление на горите с повишено биоразнообразие в една биоикономика."