Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) обяви график за провеждане на изнесени приемни за първото тримесечие на 2023 г. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

На 23 февруари от 10.00 до 12.00 часа е срещата в Общинска служба “Земеделие” на Община Добричка в Добрич.

Същия ден от 13.00 до 15.00 часа експертите ще бъдат в кметството на с. Бранище.

На 24 февруари е срещата в кметството на с. Козлодуйци от 10.00 – 12.00 ч., а от 13.00 до 15.00 ч. – в кметството на с. Смолница.

На 10 март земеделците са поканени в Общинска служба “Земеделие” в Крушари от 10.00 – 12.00 ч., а от 13.00 до 15.00 ч. – в кметството на село Загорци.

По време на изнесените приемни всеки един земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане.

Експертите на НССЗ разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания или като бенефициенти по мерки от ПРСР.