В Държавен вестник от 5 август е отменена досега действащата Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, и е обнародвана нова. 

Вижте какви са изискванията тук.

Постановлението влиза в сила в 14-дневен срок от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.