Настъпва времето от годината, в което започва подготовката за споразуменията за ползване на земеделски земи, които са регламентирани от чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Те са общо взето известни на собствениците и ползвателите, а за 2022-2023 г. няма промяна в тях, но е редно да се припомнят.

До края на юли всеки собственик трябва да подаде в общинската служба по земеделие декларация по чл.69 от правилника за приложение на закона.

Ползвателите на земеделски земи подават заявление по чл.70 за участие в споразумение за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ.

Общинската служба по земеделие трябва да изготви предварителен регистър на имотите и да го обяви в кметството, сградата на службата и на интернет страницата на ОДЗ, както и на интернет страницата на общината.

До 5 август директорът на ОДЗ трябва да издаде заповед за състава на комисията, която ще ръководи сключването на споразуменията, а до 10 август Общинската служба по земеделие да предостави на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ списъкът и картния материал за имотите с данните за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август могат да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности. Също до тази дата Общинската служба по земеделие трябва да предостави предварителния регистър и картата на границите на масивите на председателя на комисията, а до 20 август тя трябва да определи територията, в която се създават масивите за ползване и границите им. Това се прави върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта).

До 25 август трябва да се оповести изготвеният проект на картата на масивите за ползване.
Промени в картата могат да се правят до края на август по инициатива на комисията или на заинтересовани лица.

Когато между ползвателите не се постигне споразумение, комисията трябва да състави до 15 септември проект за разпределение на ползването по масиви, който се оповестява, а до 25 септември могат да се правят промени в него.

До 1 октомври директорът на ОДЗ е задължен да издаде заповед въз основа на доклада на комисията, с която одобрява споразумението, както и масивите за ползване, които са станали обект на служебно разпределение.

До 3 месеца от публикуването на заповедта ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по сметка за чужди средства на ОДЗ сумата в размер на средно годишното рентно плащане за съответното землище.