Предложеният проект е готов за внасяне в Еврокомисията, до 29 юни е общественото обсъждане, а бюджетът е 115 млн. евро

„Беше извървян дълъг път, но в момента разполагаме със завършен вариант на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода (ПМДРА) 2021-2027. Той е съобразен с новите европейски политики и стратегии“. Това заяви зам.-министърът на земеделието Стефан Бурджев, по време на откриването на деветото заседание на Тематичната работна група за разработване на ПМДРА.

Участниците в Тематичната работна група предоставиха мандат на ръководителя на Управляващия орган на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. да внесе проекта на програма в Европейската комисия и да проведе преговорите за окончателно й одобряване.

Аграрният зам.-министър, представи на участниците в заседанието кратко резюме на всеки един от четирите приоритета в програмата. В предложения за обществено обсъждане трети вариант са отразени и неформалите коментари, получени от Европейската комисия.

„Общият бюджет на Програмата е 115 298 345 млн. евро или 225 500 504 млн. лева безвъзмездна финансова помощ, като разпределеният финансов ресурс от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (EФМДРА) е в размер на 84 944 698 млн. евро или 70% от общия бюджет, а националното съфинансиране е 30 353 646 млн. евро или 30% от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.“, уточни зам.-министър Бурджев.

По приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси“ са предвидени 38 820 436 евро БФП или 32% от бюджета на ПМДРА 2021 – 2027 г.

По приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури, като по този начин се допринася за продоволствената сигурност в ЕС“ отделеният финансов ресурс е на стойност 49 467 674 евро БФП или 41% от бюджета на Програмата.

По приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ предвидените средства са в размер на 24 369 914 евро БФП или 20% от бюджета на ПМДРА 2021-2027 г.

По приоритет 4 „Укрепване на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“ са разпределени 1 510 571 евро БФП или 1% от бюджета на ПМДРА.

След официалното одобрение на ПМДРА 2021 – 2027 г. от Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и от Министерския съвет, програмата ще бъде изпратена официално на ЕК.

На заседанието бе посочено, че все още тече и общественото обсъждане по нея, като заинтересованите страни могат да изпращат бележки и коментари в срок до 29 юни.