Целта му е да разработи холистичен подход за адекватно дефиниране, анализиране, оценяване и усъвършенстване на аграрните политики у нас

На 15 и 16 март в Юстина Вилас, с.Устина, се състоя първа работна среща на екипа на проекта на ИАИ „Механизми и форми на аграрното управление в България“, финансиран от Фонд научни изследвания.

В много активна дискусия участваха проф. Храбрин Башев, ръководител на проекта и лидерите на работните пакети доц. Божидар Иванов, доц. Димитър Терзиев (УНСС), проф. Иван Боевски (НБУ) и доц. Минко Георгиев (АУ). С видео участие се включиха проф. Майкъл Сякута (Университет на Мисури) от САЩ и Снежана Благоева (докторант в ИАИ) от Брюксел.

Участниците обсъдиха методологията на изследването и подчертаха колко амбициозен и нужен е подобен проект, както чисто академично, така и научно-приложно.

Проф.Храбрин Башев от ИАИ, ръководител на проекта, акцентира на значимостта на намерението да се адаптира Новата институционална икономика с цел да се разкрият реалните механизми и форми, които управляват нашето земеделие днес. Това би могло да помогне да се подобри работата на институциите, да се постигнат по-добри резултати на макро и микро ниво в аграрното управление.

Дискусията, на моменти разгорещена, направи преглед основни икономически категории като аграрно управление (agrarian governance), институции, транзакции, механизми и форми на управление, както и подходите за тяхното адекватно анализиране и оценяване. Приведени бяха примери и цититати на класици в световната икономическа наука и нобелови лауреати, включително и с видео илюстрации.

Доц. Димитър Терзиев разгледа обстойно приоритетната роля на неопределеността и транзакциионите разходи за пълното разбиране що е това аграрното управление, за да може проектът успешно да изпълни целите си.

Доц. д-р Божидар Иванов акцентира на необходимостта да се търси конкретна приложимост на изследванията и представи система за оценка на съответсвието на управлението на българското селско стопанство на принципите за добро управление (good governance).

Проф.Иван Боевки представи последното развитие на немската школа на институционален анализ и подход за оценка на разнообразните организации в аграрната сфера. Доц.Минко Георгиев презентира свой подход за анализ на институционалната среда и ефектите върху транзакционите разходи в селското стопанство.
Подробна информация за работната среща може да се намери на интернет страницата на ИАИ:

и на проекта:https://agro-governance.alle.bg/

Съвсем скоро излезе и най-новата книга на Института по аграрна икономика - обобщеното изследване за конкурентоспособността на фермите: четете тук.