По-голямото им финансиране e част от новите условия по предстоящия прием по подмярка 4.2. * . Изискванията за вложения с цел повишаване на производството и създаване на печелещи и конкурентни бизнеси ще са актуални и в бъдеще

Радина Иванова

Възможност за до 75% финансиране на проекти за възобновяеми източници на енергия и цифровизация дават промените в условията за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, приемът по която беше временно спрян и се очаква да бъде възобновен в средата на месеца.

Подмярката е с общ бюджет от 387,164 млн. лева, като 39,6 млн. лв. е национално финансиране, 161,582 млн. лв. от инструмента „Следващо поколение ЕС“ и 186 млн. лв. – от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Отпада възможността за допълнително точкуване при преработка на първична продукция на свързани с фирмата производители, заради която приемът бе спрян. Именно тук Еврокомисията ни е контрирала с въпроса по какъв начин ще доказваме свързаните лица. Така остава приоритизирането на проекти, при които има преработка единствено на собствено произведени селскостопански продукти.

Отпада и спорното предложение за задължителна 3-годишна история на самия обект за преработка, заради което ЕК не одобри приема.

Но се запазва условието за 3-годишния опит
на бенефициента. Могат да кандидатстват само:

* „признати от МЗХГ групи или организации на производители, извършвали дейност без прекъсване през последните 36 месеца“;

* "еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение“;

* земеделските стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 без прекъсване през последните 36 месеца.
Какво е още ново и важно?

В старите условия се даваха 50% финансиране за одобрени проекти на малки и средни предприятия и до 40% на големи, като допустимите разходи за един проект е минимум 29 337 лв. И максимум 5 867 400 лв. Променените условия тук са подобрени с: 50% финансиране на проекти за до 3 911 600 лв. и 35% ако ги надвишава до допустимите 5 867 400 лева. Допълнителни 25% финансиране ще получат проектите с разходи за инвестиции, допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента на Европейския съюз за възстановяване. Това са инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ, както и такива иновативни за предприятието технологии, като цифрови технологии, автоматизиране на производствените и организационни процеси, в това число включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации.

Всичко това обаче трябва да са

не просто самоцелни инвестиции в модернизация и дигитализация,
а използване на технологиите с цел повишаване на производството и правене на по-печеливши и конкурентни бизнеси, обясни наскоро пред млекопреработватели Димитър Манов, консултант с дългогодишен опит по мерките от ПРСР. Това са и изисквания за финансирането по новия програмен период.

По неговите думи иновацията е твърде разтеглив термин и от 20-годишния си опит консултантите по европейските фондове са се сблъсквали с над 10 дефиниции на министерствата на икономиката и земеделието. Самото понятие се развива постоянно и конкретно към всяко направление за кандидатстване неговото значение се адаптира към конкретните нужди.

По предстоящия прием, освен за внедряване на нещо ново за предприятието, иновация са всички процеси, свързани с автоматизация и дигитализация само които ще повишат ефективността и производителността. Т.е. ако машината е по-енергоефективна или намалява ръчния труд от използваните досега в самото предприятие, а не най-новата на пазара.

Именно затова кандидати с ясна обосновка, как ще стане това, имат голям шанс за успех по подмярката, включително и за задържането на кадри, което е един от стълбовете за устойчивост.

Отсега нататък ЕС все повече ще насърчава вложения

за по-добри условия на труд в земеделието
и хранително-вкусовата промишленост, което може да стане именно с внедряването на автоматизация, дистанционен контрол и дигитализация на данни.

Но отделно по предстоящия прием ще се дават и допълнителни точки за наемане на нови кадри.

При всички случаи проекти със соларни панели ще имат голямо предимство. Точно такива са били успешните проекти от минали приеми, което показва и техен анализ от общия брой кандидатстващи с отсявка на видимо новосъздадените фирми.

Днес, дори и без еврофинансиране, фотоволтаиците са достатъчно изгодна инвестиция и срокът им на изплащане е вече 5-6 години с новите им цени на пазара, както и тези за електроенергия, които спестяват. А с такива колектори някои млекопреработвателни стопанства в съседна Гърция (които са били бенефициенти на подобен проект) вече са съкратили разходите за ток с над 35 на сто.

Изрично условие обаче е използването на енергията от тези ВЕИ да бъде оразмерена само и единствено за нуждите на обекта, не е позволено да бъде продавана на трети лица. Нуждите на обекта – включително и в перспектива, допълни експертът. „Ние можем да предвиждаме в рамките на същия проект да внедрим нови мощности, които да натоварват системата, това означава, че можем да предвидим и нужното потребление в рамките на проекта.“

Кандидатите, които предприемат подобни инвестиции, трябва да предвидят задължително изискваното разрешение за строителство. Това предполага документацията да бъде съгласувана с общината и проектирането да започне по-навреме. За тези, които пък ще инвестират в пречиствателно съоръжение, режимът на издаване на разрешително е още по-труден.

Проекти за биогаз също са включени, както и отопление с топла вода, тъй като те директно намаляват производствените разходи, а за ток и газ те не са никак малко.

Преди обаче да подават заявлението си, бенефициентите трябва да са наясно, че без качествен проектантски проект, няма качествен инвестиционен.

Помислете за вашите три силни коза
на проекта ви, съветва Манов, които правят шансовете ви да са достатъчно високи.

В случая на този прием по 4.2 могат да са 20-те точки, които се дават за чувствителен сектор. Плюс точките за иновации, т.е. 45% от инвестицията да е свързана с подобряване на автоматизацията и механизацията в предприятието (15 т.); и едновременно точките за възобновяеми източници – 10 точки.

Още по-голяма сигурност е, ако предприятието не е било подпомагано досега по подмярката, показва висока печалба през последните години, преработва своя продукция или е реализирало експорт.

Биологичното производство, ако имате опит, е допълнителна гаранция за успех, тъй като ще касае много малък брой кандидати.

Цифровите технологии също са достатъчно широко понятие. Включват внедряването на софтуер, който да подпомага взаимодействието на машините, или пък да подпомагат за вземането на решение и натрупването на база данни с цел да се улесни и самата организация на производството, създаването на нови продукти и договарянето с крайни клиенти. Т.е. когато предприемачът влезе в разговор с потенциален партньор, той да може в рамките на няколко часа да прецени дали искания капацитет може да го покрие в дадения срок.

Ноу-хау обхват в целия ЕС

Що е то „подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации“? Ако видим такива в условията на точкуване, това означава, че става дума за методи, които са били създадени от експертни работни групи. Ако дадена тяхна разработка е тествана и доказана като добра в друга държава, но подходяща за вашите условия, тъй като е вече финансирана от дадена процедура на европейските фондове, тя автоматично става „обоснована“. Т.е. Европейското партньорство за иновации е опция, която ни помага автоматично да се обосновем.

Защо новосъздадените предприятия са изключени

Асоциациите на млекопреработвателите, месопреработвателите, преработвателите на плодове и зеленчуци, както и на консултантите, са били единни в искането си да се въведе ограничението за 3-годишен опит.

Причината е, че значителна част от предприятията не са на територията на селски райони, не са получили нужните точки в предходни приеми и са били в режим на чакане в продължение на 1-2 дори 4 години. Докато новосъздадени компании е трябвало да се убедят сами, че няма смисъл да се кандидатират, защото нямат възможности да осъществят проектите си.

В същото време реално работещите предприятия в хранително-вкусовата промишленост постоянно намаляват. От една страна, това се дължи на много високата конкуренция между самите компании. От друга, е увеличаването на дела на търговията във веригите в цяла Европа. Това допълнително оказва влияние върху най-малките производители, които се свиват. А тенденцията е по-големите и устойчиви предприятия да увеличават възможностите за работа. Именно затова инвестициите в иновации са единствен път към успешен бизнес днес.

Димитър Манов по време на конференция на млекопреработватели, проведена в рамките на изложението „Светът на млякото“ в София
Димитър Манов по време на конференция на млекопреработватели, проведена в рамките на изложението „Светът на млякото“ в София
Университетът в Хохенхайм е измислил охладител за мляко, работещ със слънчева енергия и подходящ за малки мандри
Университетът в Хохенхайм е измислил охладител за мляко, работещ със слънчева енергия и подходящ за малки мандри
Преработка единствено на собствена продукция дава повече точки кандидата по подмярка 4.2
Преработка единствено на собствена продукция дава повече точки кандидата по подмярка 4.2