ДФ „Земеделие“отговаря на 650 въпроса от земеделци, най-много жалби са за бавене на проекти

Радина Иванова

60% е усвояването на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) към средата на септември. Това стана ясно през изминалата седмица по време на брифинг в централата на Държавен фон“Земеделие“ - Разплащателна агенция.

Изпълнителният директор на фонда Борис Михайлов съобщи, че служителите обработват 650 въпроса на бенефициенти по ПРСР, постъпили на 4-те горещи телефонни линии, които бяха открити през месец юни с назначаването на новото ръководство. Според него с тези горещи линии: „ДФЗ се отвори за гражданите“.

Всеки един въпрос в момента се обработва индивидуално, като по-голяма част от запитванията са регистрирани в дирекция „Договориране" - над 560, а станалите близо 80 въпроса са насочени към дирекция „Оторизация“. От запитванията

има сигнали и за нарушения, и за корупция,

уточни Михайлов. Най-често обаче земеделските стопани се оплакват от забавяне на проекти, както и от отказ на служители да отговарят на запитвания. Някои от казусите са дадени на компетентните органи, поясни той.

Бенефициентите по ПРСР трябва да знаят, че всяка седмица на сайта на ДФ “Земеделие“ се публикуват наредените плащания. Това става публично преди физическите средства да са постъпили по сметките им.
„По този начин от гарантираме прозрачност на финансовите потоци, както и да се сведат до минимум субективните фактори за злоупотреба и корупционни практики“, обясни Михайлов по повод рекетирането от държавни служители, което продължава да се случва по места. В такива случаи фермерите трябва да се обърнат към местните РПУ и съответните прокуратури, както и да се обадят на горещите линии на фонда.

Паралелно с работата по сигналите са засилени проверките

от дирекция „Технически инспекторат“. Досега са инициирани 61 т. нар. ad-hoc или изненадващи проверки, в които Михайлов уточни, че се е включил лично. „Мисля, че това се случва за първи път от съществуването на фонда“, допълни той.

За последните 3 месеца служителите на дирекция „Технически инспекторат" са извършили общо 6 273 проверки на място. От тях по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. са извършени 327 проверки. По Директни плащания на площ са извършени 4566 проверки.
Най-голямото забавяне при постъпването ми в длъжност, продължи Михайлов, е при проектните предложения на Местните инициативни групи. При някои от тях то достига 30 месеца. По подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” забавените проектни предложения са 357, а забавените процедури са 105.

В момента Разплащателната агенция работи активно за преодоляване на забавянето, като по план за 3 месеца са обработени почти половината (49 броя) забавени процедури по подмярката, но само 37 проектни предложения. За 148 проекта фондът е изпратил уведомителни писма.
Отделно по подмярката са сключени нови 66 договора за безвъзмездна помощ на Местни инициативни групи, като одобрената субсидия възлиза на 6 292 959 млн. лева.

Изпълнителният директор припомни още, че Управителният орган на ПРСР увеличи бюджета на договорите на 63 МИГ с близо 58 млн. лева. По този начин много български общини ще бъдат допълнително подпомогнати за свои проекти, които ще подобрят качеството на живот на гражданите им, каза той.

Боряна Алексова, зам.-директор на фонда с ресор „ПРСР“, съобщи, че приблизително 60% е усвояването на средствата по програмата към 14 септември. В процес на работа са 14 оценителни комисии. Всичките проекти, които са постъпили във фонда, са разпределени за обработка. „Сроковете, които сме се поставили, за да изчистим забавените проекти, ще бъдат спазени. Напълно сме наясно и сме с абсолютно съзнание, че инфлацията, всеки един ден и месец изяжда от средствата, които са договорени. Затова нашият приоритет е максимално бързо да бъдат одобрени те и стопаните да изпълнят инвестицията“, заяви Алексова.

Подписани договори и изплатени средства по ПРСР от юни до септември

Освен 66-те договора по подхода Водено от общностите местно развитие 

* ВОМР, за 3-те месеца след смяната на ръководството на фонда по ПРСР са подписани:

* 45 договора по подмярка 8.6 ,,Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти - с одобрена субсидия 18 млн. лв.;

* 28 договора по подмярка 6.4.1 ,,Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за на над 7 млн. лв.;

* 25 договора по подмярка 4.2 ,,Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" със субсидия от 24.5 млн. лв.;

* 9 договора по подмярка 5.1 ,,Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития" с одобрена субсидия в размер на 3 млн. лв.

Общата сметка за подписаните договори от юни досега е 181 за почти 63 млн. лева.

Какви са изплатените средства?

За последните 3 месеца те са общо 114 млн. лв., съответно:

Най-голяма част от изплатените субсидии за последните 3 месеца са по подмярка 7.2 ,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - над 59.5 млн. лв. По подмярка 4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 ,,Инвестиции в материални активи" са изплатени над 20 млн. лв. Над 12 млн. лв. са изплатени по подмярка 4.2 ,,Инвестиции в преработка на селскостопански продукти". По подмярка 8.3 ,,Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" са изплатени малко над 5,7 млн. лв.

По директните плащания

В срок бе приключена кампанията по прием на заявления 2021, в това число и тяхната първична обработка, анализът на риска и изборът на заявления за извършване на проверки на място (общо 99 551 бр. приети заявления). Извършени бяха оторизациите по заявленията от втория прием на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" (2.5 млн. лв.). Оторизирани на земеделските стопани са над 19,2 млн. лева по механизма за финансова дисциплина за Кампания 2020 г.

Без закъснение се изпълняват и всички мерки по Националната лозаро-винарска програма, по нея са платени малко над 12.4 млн. лева за последните 3 месеца.

Борис Михайлов се обърна към директорите на училищата с новината, че в момента се изработва нова методика за определяне на цената на продуктите, доставени по училищните схеми „Плод“ и „Мляко“. По този начин ще се гарантират справедливи цени на продукти и качество.


Акцентът – малките и средните фермери  От 10 юни до 10 септември 2021 г. ДФЗ е извършило и следните плащания по 3-те подмерки на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

От 10 юни до 10 септември 2021 г. ДФЗ е извършило и следните плащания по 3-те подмерки на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Ние да бъдем служители на малкия и средния фермер, не той на нас. Това да е философията на фонда, която досега беше наобратно, обяви Михайлов новата стратегия на ръководството. По думите му едрите имат адвокати, консултанти, счетоводители, през които достатъчно добре се информират за приеми и възможности за подпомагане.

Затова фондът ще се концентрира към малките и средните, към популяризиране на мерки и подмерки, както и разясняване на неясноти по правилата за разглеждане, оценяване и сключване на договори от Европейските инвестиционни фондове.

Тази информация може достигне максимален брой хора през Националната служба за съвети в земеделието, обясни Боряна Алексова, която има офиси в всяка област на страната. „Службата провежда постоянно информационни събития и ние чрез тях се опитваме да достигнем до малките и средни земеделски стопани“, добави тя.

В ръцете на МХЗГ е обаче да дава предварителна информация за предстоящи приеми, каквито са мерките от Тематичната програма за подпомагане на малките земеделски стопанства, уточни Алексова. Те подготвят условията и съответно тази информираност трябва да предшества отварянето на приема. В тази посока има разговори с министерството, за да могат преди да създадат условията, в рамките и на Тематичните работни групи, и чрез Национална селска мрежа, те да достигнат до земеделските стопани. Защото малките са с най-малък капацитет самостоятелно да подготвят проектите си.

По-миналата седмица 64 МИГ от подхода ВОМР получиха в МЗХГ заповеди за увеличение на бюджетите им. То е 914 хил. лева на сдружение и общо 58 млн. лева за подхода.
По-миналата седмица 64 МИГ от подхода ВОМР получиха в МЗХГ заповеди за увеличение на бюджетите им. То е 914 хил. лева на сдружение и общо 58 млн. лева за подхода.
Боряна Алексова, зам.-директор на ДФЗ с ресор „ПРСР“
Боряна Алексова, зам.-директор на ДФЗ с ресор „ПРСР“