На 21 май, в Деня на Натура 2000, Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира 4-дневна гражданска инициатива за събиране на данни за птиците в защитените зони от мрежата. Иницативата  „Птиците в Деня на Натура 2000“ има за цел да насърчи всеки природолюбител да посети защитена зона и да отдели време да наблюдава видовете в нея, които да запише и сподели с помощта на мобилното приложение SmartBirds Pro.

Мрежата Натура 2000 е общоевропейска екологична мрежа от защитени зони, създадена за опазване на европейското природно наследство по силата на две природозащитни директиви: Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Събирането на данни за местообитанията и видовете е важна и необходима стъпка за съхраняването на природата. Това е и основната цел на кампанията „Стани изследовател със SmartBirds и БДЗП”, от която е част настоящата инициатива.

„Мониторингът обикновено се провежда от експерти, които не са многобройни. Но на практика, всеки, който може да разпознава птиците, може да участва в събирането на данни – уточнява Ирина Матеева, отговорник Европейски политики в БДЗП. – Достатъчно е да познавате птиците и да посетите защитена зона от Натура 2000 в дните от 21 до 24 май, да откриете и да запишете възможно най-много птици и да ги споделите с нас.“

За да ползвате SmartBirds Pro, е необходима регистрация в системата SmartBirds и инсталиране на мобилното приложение. За да улесни всеки и да осигури нагледно обучение как се въвеждат данни в приложението, БДЗП създава образователни филми, които публикува в You Tube канала на Дружеството.

„В мобилното приложение SmartBirds, с което се събират данните за птици, има възможност да се включи слой с границите на защитените зони за птици и така, докато въвеждате данни за птиците, които наблюдавате, може да разберете, дали сте в защитена зона за птици и коя е тя“, добавя още Ирина Матеева.

В България има 114 защитени зони за птици, които заемат около 21% от територията ѝ, а защитените зони за местообитанията са 234. Като цяло, мрежата обхваща около 34% от територията на страната, което я нарежда на трето място в Европа.


Проектът „Граждани за природата“ се изпълнява от БДЗП с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната му цел е повишаване капацитета на НПО и граждански групи за участие в процеса на вземане на решения и издаване на нормативни актове, свързани с природата и биоразнообразието.