Националната служба за съвети в земеделието - Териториален областен офис - Пазарджик, Институтът по животновъдни науки (ИЖН) - Костинброд към Селскостопанска академия и Пчеларското дружество „Пчела - Каркария" - село Црънча организират обучителен семинар на тема: „Особености и нови моменти в борбата с вароатозата" на 15 юни.

Срещата ще е в с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик – в пчелина на земеделския стопанин Стоян Кузев.

По време на срещата участниците ще се запознаят с класическите методи за борба с Вароатозата, прилагани от пчеларите до момента, техните предимства и недостатъци. Ще получат информация за някои нови открития и иновативни решения за борба с причинителя на болестта - Varroa destruktor.

На семинара ще бъде представено изпълнението на одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 г. - 2020 г. и дейностите на НССЗ по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" от мярка 2 от ПРСР. Участниците ще бъдат запознати с възможностите и изискванията за подпомагане по интервенции, подходящи за стопанства с пчелни семейства, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони СПРЗСР 2023 г. - 2027 г.