Четири наредби, касаещи земеделието, са обнароднвани днес в Държавен вестник. Това са:

Наредба № 6 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.,

Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Министерството на земеделието е направило и малки промени в: 

Наредба за изменение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост

както и в 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции