Схемата ОПДУ ще е новата СЕПП, субсидията е около 100 евро/ха годишно. Таваните ще генерират над 50 млн. евро, които ще отидат за преразпределителното плащане към малки стопани

 

Четири са схемите по директните плащания в стълб 1 от Стратегическия план, които ще действат от 2023 до 2027 г. Нищо ново, освен имената им и завишените изисквания към бенефициентите. А именно: базовото плащане СЕПП вече е наименувано „Основно подпомагане на доходите за устойчивост“ - ОПДУ. Схемата към дребните стопани е „Помощ за малки земеделски стопани“; към младите – „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“ и четвърта схема - преразпределителното плащане, което е за малки и средни фермери и се казва „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“. Тези схеми засягат стопанства от всички подсектори в земеделието.

Авторите на Стратегическия план поставят най-голяма тежест на стремежа да се подпомогнат доходите на земеделските стопани и сближаването им със средното равнище, спрямо другите сектори в икономиката. Средният селскостопански предприемачески доход в България през 2016 г. показва трайно изоставане в сравнение със средното равнище в страната и с други икономически дейности (на база €/час работа). В България доходът на зает в сектора е средно около 83% от средното заплащане в икономиката в периода 2005-2018 г.

Затова в „Основно подпомагане на доходите за устойчивост" (1,977 млрд. евро) и „Допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост" (470 млн. евро) е заделен най-голям публичен финансов ресурс за програмния период. По втори стълб - интервенцията „Райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ (109 млн. евро) също се следва тази цел.

Както е известно, схемите по първи стълб се изпълняват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието - ЕФГЗ. За България той е общо над 5,6 млрд. евро, което е около 2/3 от целия ни план от над 8 милиарда евро. В него, освен преките плащания, са включени еко схемите и обвързаното подпомагане по подсектори.

Съгласно правилата за подпомагане за стратегическите планове, специалното плащане за памук не се включва в никой от разделите на плана, освен по отношение на финансовите разчети. Там определеният бюджет за България е 2 557 820 евро годишно.

Най-голямо внимание от страна на земеделците, разбира се ще е към ОПДУ –

Основно подпомагане 

на доходите за устойчивост

За да го получават всяка година, земеделците трябва да спазват Системата за предварителните условия, която включва вече не 7, а 9 ДЗЕС-стандарта, както и Законоустановени изисквания за управление (ЗИУ). Както и социалната условност, която ще действа след 2025 г.

Общо за периода 2023-2027 г. се планира да бъдат отпуснати около 1,976 млрд. евро, което представлява близо 50% от средствата, разпределени за директни плащания.

Планираните ставки са изчислени като резултативни от финансовите средства за интервенцията и очакваната допустима земеделска площ.

Те са както следва:

  • за 2023 г. (и финансова 2024 г.) – 100,33 евро/ха;
  • 2024 г. – 100,40 евро/ха;
  • 2025 г. – 100,47 евро/ха;
  • последните години от периода съответно 100,53 евро/ха и 99,53 евро/ха.

От 2025 г. и до края на периода прогнозната максимална планирана единична сума е по-ниска, тъй като се прогнозира увеличение на площта. Минималните ставки, която може да се прилагат в години, когато би могло да има надвишаване на разпределените средства по първи стълб, варират в годините от +/- 80 евро/ха. Размерът на подпомагането ще бъде изчислен като произведение на единичната сума и допустимите хектари.

Плащания за малки земеделски стопани

Помощта замества подпомагането по схемите от директните плащания, при облекчени административни условия и с по-голяма добавена стойност за фермерите. Малката площ, която стопанисват дребните фермери, носи малък екологичен ефект и оказва незначително въздействие върху спазването на стандартите в рамките на предварителните условия. Във връзка с това, бенефициентите ще подлежат на опростена система за контрол при спазването на предварителните условия, за разлика от бенефициентите по ОПДУ.

Кандидатите трябва да отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания (казано по друг начин да отговарят на определението „активен фермер“). Така, че и те трябва да са регистрирани стопани, с над 0,5 ха земеделска земя, над 5 крави/юници или 10 овце/кози-майки, регистрирани във ВЕТИС.

Подпомагането ще бъде годишна еднократна сума, необвързана с производство, която заменя директните плащания в размер до 1250 евро на човек. Бюджетът (2, 875 млн. евро на година) е функция на ставката, умножен по броя потенциални кандидати (≈2 300). Предвижда се минимална гъвкавост на ставката от 250 евро надолу, т.е. ставка в размер не по-малка от 1000 евро на бенефициент за всички години на прилагане.

По данни от SWOT-анализа, броят на земеделските стопанства до 2000 евро стандартна продукция (СП) е най-голям у нас. Това са дребни стопанства без възможности за подобряване на техническата осигуреност, модернизация, пазарен достъп и без потенциал за кандидатстване за обществена подкрепа.

Допълнително преразпределително

подпомагане на доходите за устойчивост

е създадена следствие на препоръка от страна на Европейската комисия България да подобри жизнеспособността на по-малките и средните земеделски стопанства.

Интервенцията се предоставя като допълнително финансово подпомагане за първите 30 ха на стопанства в страната с максимален размер до 600 хектара. Кандидатите имат право на плащане по ОПДУ и трябва да отговарят на същите изисквания за допустимост и тук.

Опитът от прилагането на „Схемата за преразпределително плащане“ през периода 2014-2020 г. показа, че преразпределителното плащане, като допълнително плащане към СЕПП, допринесе съществено за повишаване на подпомагането от директни плащания и подобряване на доходите на малките и средни по размер стопанства (които са най-голямата група стопанства в страната), е обосновката на Стратегическия план. По този начин се подобрява тяхната финансова стабилност, осигуряват се устойчиви условия за работа на тази категория стопанства и се създават предпоставки и стимули за разширяване на тяхната дейност и пазарна ориентация (дори в ситуация на непредвидени флуктуации на пазара).

За финансиране на интервенцията България ще приложи бюджет на преразпределително плащане в размер на 10% от пакета за директни плащания, който ще бъде разпределен за първите до 30 допустими хектари на стопанствата през съответната година.

Към този бюджет, ще бъдат прибавени и средствата, генерирани след налагането на горна граница (таван) на подпомагането по ОПДУ.

Определянето на таван за размера на стопанствата, допустими за подпомагане, постига два взаимно допълващи се резултата. От една страна, ще освободи финансов ресурс от големите стопанства, който да бъде насочен и преразпределен за подпомагане на по-малките. От друга - ще бъде намален физическият брой на стопанствата, които получават подпомагане по интервенцията. Комбинирането на тези два резултата, ще позволи да се отдели по-висок финансов ресурс (сравнено с 70 евро/ха досега), който да бъде насочен към по-малко на брой, но в уязвимата категория „малки и средни“ стопанства. Така се цели да се постигне по-висок размер на ставката и интервенцията да допринесе за постигне по-висок преразпределителен ефект на подпомагането.

Според изчисленията, в първата година ставката е 123 евро/ха, а минималната възможна е 98,44 евро. В следващите години ставките са приблизително сходни, между 100 и 125 евро.

Годишният бюджет на интервенцията варира от 92 до 95,5 млн. евро, а подпомаганите площи са около 750-760 хил. хектара.

Допълнително подпомагане на доходите

за млади земеделски стопани

С тази интервенция, еквивалентна и в другите страни членки, ЕС се стреми да решава проблемите си със застаряващото население в селските райони и ниската квалификация на мениджърите в сектора, и е допълнителен стимул за младите след помощта по втори стълб.

Възрастовото изискване е към датата на първо подаване на заявление, кандидатите да не са навършили 41 години. Те трябва да отговарят на определението за активен фермер. Друго определящо изискване е стопанствата да не са на повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.

С цел правилно насочване на подкрепата е измислено и изискването за професионални умения и компетентности в областта и/или икономическо образование със земеделска насоченост. И те са задължителни.

Също важно правило е, младият фермер да е ръководител на земеделско стопанство, било то като физическо лице, собственик на предприятието като ЕТ или собственик на капитала като ЕООД.
Годишната планирана ставка възлиза на 100 евро/ха през целия програмен период. Планират се максимални и минимални отклонения от 25% с цел предотвратяване на загуба на средства при вариране на броя на заявителите. Подпомаганите площи биха били над 120 хил. ха, а бюджетът по схемата на година е над 12 млн. евро публични средства.

В първи стълб от ОСП, освен директните плащания, има и компесаторни – такива са отделните екосхеми, както и обвързаните с производствата интервенции. В следващи броеве в. „Български фермер“ ще опише подробно критериите и за тях, както и за завишените зелени изисквания и за инвестиционните интервенции по стълб 2.

Таванът е с два варианта

на приспадане на заплатите

В окончателния вариант на Стратегическия план горната граница на плащанията по ОПДУ се равнява на 100 000 евро, с приспадане на изплатени и декларирани заплати и осигуровки. Възнагражденията и осигуровките ще се отчитат за всички служители, заети в стопанството, назначени под код на икономическата дейност в областта на селското стопанство, съгласно Класификатора на икономическите дейности в България. Границата за приспадането е до 2,5 пъти средната брутна месечна заплата за икономическа дейност - „Селско, горско и рибно стопанство“, определена от НСИ за годината на подаване на заявлението за подпомагане.

Изключение от правилото

В надлежно обосновани случаи земеделските стопани могат да поискат да използват стандартни разходи за заплати, които ще бъдат изчислени въз основа на наличната статистическа информация от официални статистически източници или регистри. Подробен метод за изчисляване на стандартните разходи се очаква да бъде определен в националното законодателство. За прилагането на тази възможност при подаване на заявлението кандидатите трябва да декларират избрания от тях метод за приспадане разходите за заплати.

Цената на администрацията

Обработка на едно заявление за необвързани с производството директни плащания струва 182 евро административен разход, а ако бенефициентът е избран за проверка на място, се добавят още 114,32 евро.