Общественото обсъждане е на всички европейски езици

От 13 декември до 7 март 2022 г. (полунощ брюкселско време) Европейската комисия провежда обществена консултация във връзка с етикетирането на храните.

Обществената консултация обхваща различни инициативи за преразглеждане на законодателството на ЕС относно информацията за храните, предоставяна на потребителите. Преразглеждането се отнася до етикетирането на хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, етикетирането на произхода и обозначаването на датата, които са ключови действия, заложени в стратегията „От фермата до трапезата“, както и до етикетирането на алкохолните напитки, обявено в Европейския план за борба с рака.

Друга инициатива е насочена към определянето на профили на хранителните съставки с цел ограничаване на използването на претенции за храни, които не отговарят на определено хранително качество, както беше обявено в стратегията „От фермата до трапезата“.

С настоящата обществена консултация гражданите и заинтересованите страни се приканват да споделят вижданията си и своя опит във връзка с основните пречки, пред които се изправят в тези области на етикетирането на храните, и с възможните начини за тяхното преодоляване.

Можете да участвате в допитването, като попълните онлайн въпросника, който е и на български език (изберете от падащото меню горе вдясно) - вижте повече.