Не се прогнозират съществени валежи, могат да се провеждат сезонни почвообработки

СЕДМИЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

Падналите повсеместни наднормени валежи през първото и второто десетдневие на декември (в някои райони с количества над 100 l/m2 – Варна, Шабла, Калиакра, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Кърджали, Гоце Делчев, Хасково) увеличиха нивата на влагозапасите в дълбоките почвени слоеве. В края на годината, в голяма част от полските райони на страната, при есенните посеви и угарите почвената влажност в еднометровия слой е над 90%, а на отделни места и до пределната полска влагоемност (ППВ).

През първата половина от следващия седемдневен период се прогнозират наднормени средноденонощни температури, които ще надвишават биологичния минимум необходим за възобновяване на вегетацията при зимните житни култури и зимната рапица. Очакваното понижение на температурите през втората половина от периода ще запази покоя и ще предотврати нежелателното протичане на вегетационните процеси при пшеницата и ечемика и разкаляването на есенните посеви.

През периода зимните житни култури ще се намират в различни фенологични фази в зависимост от сроковете на сеитба. Във фаза братене са посевите на места в Северна България и в част от източните райони – агростанциите Новачене, Павликени, Долни чифлик, Карнобат, Ямбол. По-късно засетите, през ноември посеви са във фаза трети лист. Най-късно засетите посеви са във фаза поникване – Казанлък, Кюстендил, Николаево, Бъзовец.

През периода съществени валежи не се прогнозират и условията ще позволяват извършване на фитосанитарните дейности при трайните насаждения и провеждане на сезонните почвообработки. Критични минимални температури за земеделските култури не се прогнозират.