Те са в редовна и задочна форма и надграждат знанията и уменията, както в конвенционалното земеделие, така и в използването на алтернативни и екологосъобразни подходи, обяснява деканът проф. д-р Румен Томов

- Проф. Томов, какъв е отговорът на Агрономическия факултет на съвременните предизвикателства пред агрономическото образование?

- Агрономическият факултет на Лесотехническия университет анализира потребностите на пазара на труда в областта на земеделието по отношение на неговата екологизация и все по-широко прилагане на компютърни технологии. Успоредно с интензификацията на конвенционалното земеделие в България все повече се засилва интересът към прилагането на алтернативни земеделски практики с минимални почвени обработки, биологично земеделие и др.

В отговор Агрономическият факултет стартира учебната 2021/2022 с актуализирани бакалавърски програми в двете специалности „Агрономство“ и „Растителна защита“, както и с четири нови магистърски програми „Полевъдство“, „Регенеративно земеделие“, „Трайни насаждения“ и „Зеленчукопроизводство“.

- Каква е спецификата на обучението във факултета и по-специално на новите магистърски програми?

- Учебните планове за бакалаври в двете специалности на нашия факултет са изчистени от неспецифични за професионалните направления дисциплини, като в същото време осигуряват стабилна основа от базови и профилиращи агрономически дисциплини. За разлика от другите университети при нас няма тясно специализиране на студентите в степен „бакалавър“, което им осигурява една добра база от знания и ги поставя при равни условия в избора им на магистърска програма, в която вече могат да се профилират в желаната от тях посока.

Магистърските програми, предлагани от факултета, са в редовна и задочна форма на обучение. Те надграждат знанията и уменията на обучаемите, както по отношение на конвенционалното земеделие, така и по отношение на използването на алтернативни и екологосъобразни подходи за отглеждане на земеделски култури в следните направления:

„Полевъдство“ - прилагане на съвременни методи за отглеждане на полски култури, включително и прецизно земеделие.

„Трайни насаждения“ - прилагане на нови технологии в съвременното овощарство и лозарство.

„Зеленчукопроизводство“ - прилагане на алтернативни и екологосъобразни подходи за отглеждане на зеленчуци в зеленчукови градини и градска среда.

,„Регенеративно земеделие“ - прилагане на алтернативни форми на отглеждане на земеделски култури, включително управление на смесени ферми, регенеративното градинарство, минимални и нулеви почвени обработки, биологично растениевъдство и животновъдство и др

„Растителна защита“ - контрол на вредителите по растенията и контрол и употреба на продукти за растителна защита.

Част от дисциплините в магистърските програми са обезпечени с учебни пособия, разработени от международен авторски колектив в рамките на проект "Подобряване на практическите умения на специалистите по градинарство, в отговор на изискванията на Европейската зелена сделка", № 2020-1-RO01-KA203-080398, финансиран от Европейската комисия в рамките на Програма „Еразъм+“.

Допълнителна информация за обучението в Агрономически факултет може да бъде намерена на адрес https://ltu.bg/bg/.

СНИМКА: ЛTУ
СНИМКА: ЛTУ