Срокът за обществено обсъждане на правилата е до 29 април

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Най-важната промяна е, че при този прием ще могат да кандидатстват само действащи фирми и стопани с поне 3 години история. Те трябва да са регистрирани по Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение или да са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти за същия срок. 3 години дейност се иска и от признати групи или организации на производителите.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, средства от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване (European Union Recovery Instrument – EURI) и с национални средства. Общият бюджет за всички одобрени проектни предложения ще възлиза на 387 164 028,75 лв.

Има промени и в размера на субсидиите, които ще се дават по мярка 4.2. Те ще са 50% от общия размер на допустимите за подпомагане разходи по проекти, които са до 2 млн. евро или 3 911 600 лв.

Субсидията пада на 35 на сто

за проекти с разходи между 2 и 3 млн. евро. Финансовата помощ обаче се увеличава с до 25%, ако допустимите инвестиционни разходи са в обхвата на инструмента "Следващо поколение". Тези допълнителни средства от ЕС са за възстановяване на сектора от пандемията и са за проекти, свързани с иновативни технологии, модернизация и автоматизация на производствените процеси с използване на ВЕИ и цифровизация.

Лимитите на допустимите разходи за един проект са минимум 29 337 лв., а

максимумът - 5 867 400 лв.

Толкова е и границата при колективни инвестиции от групи или организации на производителите. За да кандидатстват допустимите земеделски стопани трябва да имат стопанство с поне 8000 евро стандартен производствен обем, който се изчислява по специална таблица.

Проектът на насоки, включващи условия за кандидатстване, условия за изпълнение и приложения към тях по процедурата се публикуват съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове.

Писмени предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 29 април чрез ИСУН 2020 или на електронна поща: rdd@mzh.government.bg. Дотогава могат да се дават единствено предложения и възражения, които се отнасят до проекта на Насоки за кандидатстване по процедурата. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от условията за кандидатстване и условията за изпълнение, могат да бъдат изпращани след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените насоки. Това се очаква да стане през май.