Малките стопанства изчезват, големите са повече на брой през 2023 г.

Значителен спад в изкупната цена на пчелния мед за промишлеността и преработвателните предприятия в страната през 2023 г. спрямо 2022 г. отчита родната агростатистика. В същото време намаляват количествата изкупен мед от тези фирми. Общото количество пчелен мед, произведен в страната, е 11 189 тона или с 6,3% по-малко спрямо 2022 г. при среден добив от 17 кг на пчелно семейство.

При директните продажби на мед към търговците на дребно се наблюдава същата ценова тенденция. Леко поскъпване има единствено при меда за крайния потребител, като на годишна база по този начин са продадени незначително повече количества спрямо 2022 г.

Къси вериги на пазарна реализация

Цифрите показват, че през 2023 г. промишлеността у нас е изкупила общо 870 т мед, което може да се сравни с 510 т през предходната година. Стойността на продукта намалява с 26% - от 5,91 лв./кг през 2022 г. до 4,36 лв/кг през 2023 г. Преработвателните предприятия в страната са изкупили 4 870 т, което е с 429 т повече при 4,69 лв/кг или с 20% по-малко спрямо 2022 г. Продажбите към търговците на дребно се увеличават до 483 т при 10% по-ниска изкупна цена от 7,44 лв/кг. Директно реализираните към крайния потребител количества мед набъбват с 265 т и достигат 2 392 т при средна изкупна цена 8,96 лв/кг с 0,7% по-висока спрямо 2022 г.

Броят на пчелните семейства е близо 817 000 или с 0,8% по-малко от 2022 г. Пчелните семейства, от които е добиван мед през 2023 г., намаляват с 2% до 659 000 броя. Увеличава се броят на пчелните семейства, отглеждани в Южния централен район с 5,4% и в Североизточния район с 2,5%. През наблюдаваната година са произведени 3 тона прополис и близо 47 тона цветен прашец.

Над 40 хиляди пчелни семейства

са загинали през последната година

Броят на стопанствата с пчелни семейства намалява до 9 433 или със 7,7% през 2023 година. Стопанствата с над 150 и повече пчелни семейства се увеличават с 4%, докато броят на фермите със семейства от 1 до 9 на брой намаляват с 23,3%, тези с 10 до 49 семейства намаляват с 9,2%, а тези с 50 до 149 семейства са с 8% по-малко спрямо 2022 г. Общо през 2023 г. са загинали над 40 хиляди пчелни семейства.

През 2023 г. 29 стопанства с 5 298 пчелни семейства са посочили, че имат 36 писмени или устни споразумения с фермери за опрашване на култури. Стопанствата, практикуващи мобилно пчеларство, са 12%, а с 18% намалява броят на пчелните семейства, включени в мобилното пчеларство у нас.