За да стане по-привлекателна, екосхемата за екстензивно поддържане на пасища е с увеличена ставка

Кои са новостите в измененията на интервенциите от Стратегическия план? Това обясни Аделина Стоянова, директор дирекция „Директни плащания" по време на конференция – част от програмата на „Агра 2024".

„На първо място измененията, които се наложиха в Стратегическия план, бяха продиктувани от няколко основни цели. Ние вече разполагаме с данните от първата година на заявяване на интервенциите и можем да направим предварителни анализи, за да се ориентираме какви промени е необходимо да направим, за да подобрил прилагането на ОСП", обясни Стоянова.

Основните изменения, които МЗХ е предложило, са свързани с екосхемите, с дефиницията за активен фермер и някои изменения по обвързаната подкрепа за плодове, зеленчуци и животни.

Според резултатите от заявленията по Кампания 2023, екосхемите наистина се доказаха като предизвикателство. Отклоненията спрямо планираните стойности са най-големи именно при тях.

Впечатление прави много силния интерес към екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал (насърчаване на зелено торене и органично наторяване), органично торене с над 280% отклонение, както и тази за намаляване на пестицидите, с 460% отклонение от планираното.

Има и екосхеми, към които интересът е значително по-малък, като например екосхемата за биологично разнообразие и екологична инфраструктура – ЕКО БРЕИ, т. нар. ландшафтни елементи, като причините за това са различни. В рамките на Кампания 2024 голяма част от тези невъзможности за заявяване частично ще се преодолеят с промените, смята Стоянова.

Планираните подобрения включват допълнени възможности в агроекологичните практики.

На екосхемите се отделя голямо значение и заради това, че заемат 25% от плащанията по ОСП, и те трябва да са атрактивни и приложими за стопаните. Знаем, че те са доброволни за фермерите и задължителни за държавите.

Екосхема за биологични животни

В нея няма съществено изменение, единствено е добавено съотношение на животинските единици към площта – от 0,15 ЖЕ/ха до 1 ЖЕ/ха. Тази екосхема се плаща на площ, като изискването е животните, които са отбелязани като пашуващи на тези площи, да бъдат биологични в системата или да са в преход, както и площите с фуражни култури и пасищата.

Актуализирали сме ставката, тъй като тя не отразяваше всичките потребности на стопаните, тя е максимално 516,35 евро.

Екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразяване и екологичната инфраструктура, това е познатата

ландшафтни елементи

Допълненията в нея са свързани с доклад за екологична оценка. Те обаче не засягат цялата територия на страната. При влажните зони и ерозирали терени се допълва, че там не се изисква премахване на дървета от местни видове и се запазват дърветата с хралупи. При зелени зони около водни басейни се допълва, че там не се допуска изсичане на крайречни пояси от дървесна растителност от местообитания 91е0, 91f0, 91a0, които имат укрепващи и противоерозионни функции. При ивици по краища на гори няма да се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотон гора – открито местообитание.

Интервенцията ще работи и през 2024 г., като новото е още, че когато заявявате, ще виждате предварителния слой с ланшафтни елементи, който е обогатен с елементите, които сте очертали през миналата кампания.

През тази година виждахте само екологично насочените площи от предходна година, ако сте очертали буферни ивици през 2023 г. като част от ландшафтните елементи, те ще бъдат включени в слоя, ако не сте, можете да ги добавите, но трябва да са допустими в ЕКО-БРЕИ, отговори Стоянова на въпроси.

Екосхемата за запазване на почвения

потенциал – насърчаване на зелено

торене и органично наторяване

Към нея има изключително висок интерес, затова МЗХ е разширило обхвата на органичните подобрители, добавили са минерални и микробиални растителни стимуланти, дефиниране на ставка при използването на обработен оборски тор. По отношение на контрола стопаните трябва да имат предвид, че в националното законодателство ще се създадат допълнителни изисквания за начина на влагането им.

Екосхемата за намаляване

на използването на пестициди

Новото тук е променения подход на задължително изискване за неприлагане на ПРЗ от 1-ва професионална група. За да бъдат допустими фермерите, могат да използват алтернативно една от двете опции: или неприлагане на ПРЗ от 1-ва група едновременно с неприлагането на тотални хербициди: или неприлагане на ПРЗ от 1-ва група с прилагане на феромонови уловки, полезни биологични агенти, бактериални или гъбни агенти, като има разширяване на списъка им.

Екосхемата за екологично

поддържане на трайни насаждения

Към нея няма особен интерес. Добавени са допълнителни опции, включващи мулчиране на междуредия или поддържането им с естествена растителност, която не се коси в период на гнездене, и при необходимост се извършва мулчиране. Не се използват ПРЗ и изкуствени торове в междуредията. Причината за добавянето им е, че голяма част от фермерите са участвали в предходния програмен период в схемата, която се финансираше по ПРСР – Агроекология. Съществуването само на една от практиките пък им създава затруднения. Коригирана е максималната ставка до 168 евро, за да компенсира по-добре стопаните.

Екосхема за поддържане и подобряване

на биоразнообразието в горски територии

Засяга обработваемите земи непосредствено до гори и те не могат да се култивират. Предвиден е бюджет, който е съобразен с площите, които бяха заявени през 2023 г. в условията е допълнено, че не се финансира създаването на земеделски култури в пасища и ливади, мери, поляни и дивечови ливади. В зоните на Натура 2000 да не се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотона гора – открито местообитание до 100 м от границата с гора.

Аделина Стоянова отговори на въпрос дали ще се търсят фактури за номинални разходи по норми за засяване на културите в екосхемата за горски територии.

Изискването там е за засети с определи видове култури в списък, няма изискване за фактури за представяне на закупените семена, но при проверка ще се съблюдава дали това, което виждат на терен е съобразено с минимални норми за засяване.

Екосхема за разнообразяване

на отглежданите култури

Новост е възможността зърнопроизводителите, които имат и трайни насаждения, да могат да използват площите си с трайни насаждения в екосхемата, при условие, че те са една култура за целите на диверсификацията. В обхвата са включени всички трайни насаждения, които се подпомагат по обвързаната подкрепа, а също и черупкови видове.

Предложено е ново процентно съотношение на културите, но то още подлежи на дискусия с Европейската комисия, така че финалният вариант ще бъде ясен след приключване на преговорите.

Много нисък интерес има към

Екосхемата за екстензивно поддържане на ПЗП

Заради това максималната ставка е увеличена до 123 евро. Така тя може да стане по-привлекателна.

Според Аделина Стоянова в сектор животновъдство се забелязват големи отклонения на интереса в помощта обвързана подкрепа. По-висок интерес се забелязва при планински говеда, което се дължи на факта, че бяха добавени и месодайни породи към млечните.

Със значително по-нисък процент на заявяване е ОП за защитени крави от изчезващи породи, където първоначално прогнозирания брой се оказа доста по-висок при животни от тази категория. Част от тези животни бяха заявени по други схеми.

По отношение на говедата от агроведомството са предложили изменения в изискуемите количества на реализация на мляко и месо по обвързаната подкрепа. Млечни крави от развъдни програми трябва да докажат от 4000 до 4200 кг мляко на едно животно, от застрашени породи – от 2000 до 2100 кг, стокови/ без породи също толкова. Месодайните от развъдни програми - от 0,4 животни до 0,5 животни, родени в стопанството на възраст от 5 до 30 месеца; месодайни застрашени - от 0,25 до 0,4 животни, на възраст от 5 до 30 месеца; стокови - от 0,3 до 0,5 животни.

Предстои дискусия идните дни със сектора по отношение на реализацията на продукцията от животни, което е и коментар от страна на ЕК.

В базовите параметри на интервенциите, касаещи животновъдите, няма промени. Единственото при биволите изискуемите количества реализирано мляко стават от 400 на 420 кг.

По отношение на доказване на продуктите от овце и кози, има промени в породите за месо, включени в развъдни програми – 1 брой животно, родено в стопанство и да е на възраст до 12 месеца.

За застрашените видове кози и овце - реализация 60 кг/ 40 кг мляко, месодайни - 0,25 животни до 12 месеца.

Дребните животновъди в планински райони могат да кандидатстват освен с млечни, и с месодайни по обвързаната подкрепа. Бройката не може да надхвърля 9 бройки животни, като не се изисква реализацията на продукцията.

Интервенция обвързана подкрепа за картофи

е разделена на две, като е добавено „картофи за семена" , тъй като от ЕК също имат коментар - да помислим за други подпомагания в сектора. Предстои среща с бранша, за да се коментират измененията.

Министерството предлага оранжерийното производство също да се раздели на две интервенции - на отопляеми и неотопляеми оранжерии.

При дерогацията за угари и заместването им с покривни култури има два варианта. Единият е използване на азотфиксиращи, които се посочват като основна култура. Вторият са междинни култури, които се засяват след основната, те могат да играят роля за покривна култура по другия стандарт за покривка. Но там не могат да се прилагат ПРЗ. При азотфиксиращите подлежи на доуточняване дали ще са допустими ПРЗ, дирекция Растениевъдство ще информира сектора след като приключат консултациите. Няма ограничения за култивация, поясни още Стоянова.