С нормативни промени МЗХ насърчава фермерите да развъждат черните прасета

Източнобалканската свиня и нейните кръстоски ще могат да се отглеждат пасищно на открито в оградени терени. Тази възможност е предвидена в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски.

Документът съдържа редица изменения на действащата нормативна уредба, които се правят с цел да се увеличават възможностите за отглеждане на свине от тази порода. Новите правила следва да създадат условия за съхранение на породата, да спомогнат за създаване на тенденция за постепенно увеличение броя на отглежданите животни от тази порода и да доведат до подобряване на мерките за биосигурност в обектите.

Уникална българска порода

Действащата към момента нормативна уредба в голяма степен не отразява спецификите на отглеждането на свинете от тази порода, посочва заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев, който е автор на доклада с мотивите за предложение на промените. На практика в страната към момента са останали само около 200 броя животни от тази уникална българска порода, след като Африканската чума по свинете унищожи по-голямата част от поголовието. Болестта нанесе значителни икономически щети на собствениците и ползвателите на ферми с такива свине и впоследствие обектите не възстановиха дейността си.

Тъй като законодателството на Европейския съюз не регламентира изисквания за отглеждане на породи свине на открито, българските власти са проучили как това се прави в Испания, Португалия и Румъния. Така са установили, че в повечето държави откритото отглеждане на свине е забранено, а там където е позволено, има определени конкретни условия, като например изисквания за наличие на двойни заграждения с определена височина, наличие на електропастир, определена гъстота на животните и конкретни мерки за биосигурност в тези обекти.

Разрешение за отглеждане

Отглеждането на свине от Източнобалканската порода се допуска след получаване на писмено разрешение от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните в зависимост от епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по свинете и след писмено съгласуване с директора на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

За издаване на разрешение за отглеждане собственикът на обекта подава до директора на съответната ОДБХ по местонахождение заявление по образец утвърден от изпълнителния директор на БАБХ. След извършена проверка на място от официалния ветеринарен лекар и след получаване на становище от ИАСРЖ, директорът на ОДБХ в срок от 30 работни дни от датата на подаване на заявлението издава разрешение за отглеждане или постановява мотивиран отказ.

Всички животновъдни обекти за отглеждане на свине от Източнобалканската порода и нейните кръстоски се регистрират по реда на чл. 137 от ЗВД. Към заявлението за регистрация се прилага копие от документ за собственост или друг документ, доказващ правото на ползване или владение на обекта, или на имота, върху който е разположен обектът. За горските територии - държавна собственост, договор за наем със съответното държавно предприятие.

Изисквания за пасището и инвентара

При обособяване на затворено пасище стопанинът трябва да постави двойни заграждения, които не позволяват излизането на свинете. Използваните съоръжения и инвентар трябва да бъдат изградени от материали и по начин, позволяващи цялостно и ефективно почистване, дезинфекция и дезинсекция. Пасището трябва да бъде оградено с мрежа и електропастир, които не позволяват излизането на животните извън него. Изисква се да има вход, където има оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и транспортни средства. Фермата трябва да разполага с филтър за смяна на работното облекло, оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете на входа на обекта. На изхода на съоръженията трябва да има помещение или място за почистване, измиване и дезинфекция на транспортни средства.

Стопанството трябва да има място или съоръжения за предварително съхранение и обеззаразяване на тор, торови течности и технологични води за не по-малко от 40 дни. Животновъдните обекти, разположени в нитратно уязвимите зони, спазват изискванията на Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони в изпълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Нови животновъдни обекти се изграждат на отстояния от 10 км от фамилна и индустриална ферма за отглеждане на свине, съществуващи обекти за отглеждане на Източнобалкански свине и заградена територия за отглеждане на космат дивеч, като разстоянието между животновъдните обекти се измерва между оградите.

Минимални изисквания за биосигурност

В проекта на наредба са заложени и минимални изисквания към индивидуалния план за биосигурност, които включват: задължение за карантиниране на новозакупени животни за минимум 21 дни; редовно почистване, измиване и дезинфекция на съоръженията, в които се отглеждат свинете и инвентара; извършване на дезинфекция на превозни средства; извършване на дератизация и дезинсекция в съответствие с технологичните изисквания; използване на индивидуално облекло и обувки по време на престой в съоръжението, където се отглеждат свинете, или осигуряване на измиването на дрехите и измиването и дезинфекцията на обувките веднага след напускане на съоръжението; обезвреждане на трупове, твърд тор, суспензия и отпадъчни води; в обекта да се допускат само превозни средства превозващи свине или фураж, които трябва да бъдат почистени, измити и дезинфекцирани веднага след разтоварването.

С промените в наредбата се премахват ограниченията за клане на животните в кланици разположени на територията само на областите Бургас, Варна, Шумен и Ямбол, тъй като те допълнително затрудняват реализацията на продуктите добити от тези животни.

Всички изменения и допълнения на наредбата са в съответствие със становището на Европейския орган за безопасност на храните и промените в правото на ЕС във връзка с риска от разпространение на АЧС при отглеждане на свине в открити територии, посочва още зам.-министър Александър Йоцев в мотивите към проекта на наредба.

Новите правила са на разположение за обществено обсъждане до 11 март 2024 г.

Месото от Източнобалканската свиня се използва в някои от защитените в ЕС български луканки.
Месото от Източнобалканската свиня се използва в някои от защитените в ЕС български луканки.