Очакваното застудяване ще възпрепятства вегетацията на есенните посеви и преждевременното развитие при овошките

МЕСЕЧНА АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА ПРОГНОЗА

Дукена Жолева,

агрометеоролог при НИМХ

През февруари агрометеорологичните условия ще бъдат с повишена динамика, с редуващи се периоди с наднормени температури и стойности до и под климатичните норми за месеца.

През повечето дни от първото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури. Прогнозираните средноденонощни стойности в полските райони на страната ще достигат и надвишават биологичния минимум, необходим за възобновяване на вегетационните процеси при зимните житни култури.

В края на първото и началото на второто десетдневие агрометеорологичните условия ще претърпят промяна. Очакваното застудяване ще възпрепятства вегетацията на есенните посеви и преждевременното, нежелателно, развитие при овошките.

През втората половина от февруари прогнозираните средноденонощни температури в по-голямата част от страната са в граници, които ще задържат развитието на зимуващите земеделски култури. Изключения ще се наблюдават в крайните южни и югоизточни райони, където в края на месеца ще се създават условията за протичане на забавена вегетация при есенните посеви, но съществена промяна във фенологичните фази на културите не се очаква. В края на февруари при пшеницата ще преобладават посевите във фаза трети лист.

През месеца прогнозираните минимални температури, до минус 12о С, са над критичните за зимуващите във фазите трети лист и братене посеви с пшеница. В условия без снежна покривка и по-продължително задържане тези стойности ще представляват опасност за къснозасетите зимни житни култури, които са в начален стадий на листообразуване (1-2 лист).

Очакваните валежи през февруари, около и над нормата, ще увеличават есенно-зимните влагозапаси и в двуметровия почвен слой. В края на второто десетдневие на януари почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой в по-голямата част от страната, с изключение на места в източните райони (Разград, Долни Чифлик, Чирпан, Сливен) бяха с нива над 90% от ППВ (пределната полска влагоемност).

През месеца по-подходящи условия за сезонните агротехнически дейности - резитби в лозовите и овощните насаждения, зимно пръскане на овошките с медсъдържащи фунгициди, подхранване на есенните посеви с азотни минерални торове, предсеитбени обработки на площите, предвидени за засяване с ранни пролетни култури (грах, фий, овес, пролетен ечемик), ще има през повечето дни от първото и втората половина от второто десетдневие.

През февруари посевите с пшеница трябва да се обследват за наличие на опасен вредител - полската полевка и при плътност над прага на икономическа вредност (ПИВ -1 активна колония/дка) е наложителна навременна растителна защита с разрешените за целта родентициди.