Министерството на земеделието и храните разработи и публикува на официалната си интернет страница информационни материали в помощ на земеделските производители по отворените приеми за биологичното земеделие и интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. (СПРЗСР).

С тях се цели прилагането на подход на прозрачност и по-голяма яснота на действащата нормативна уредба, засягаща работата на земеделските стопани. Те съдържат разяснения и основни изисквания за подпомагане по интервенциите, както и условията, на които трябва да отговорят стопаните. Материалите съдържат актуална информация, необходима на земеделците при подаване на заявления за подпомагане и спазване на ангажиментите им.

Припомняне, че приемите по новите интервенции бяха отворени на 3 юли, като крайният срок за кандидатстване е 21 юли 2023 г.

Детайлна информация по Наредба № 9 от 26 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите „Биологично растениевъдство“ и „Биологично пчеларство“ и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., може да намерите тук.

Информационните материали са достъпни на следния интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/strategicheski-plan-za-razvitie-na-zemedelieto-i-selskite-rajoni/