Министерският съвет взе решение, с което определи Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. С това се определя органът, който отговаря за управлението и изпълнението на Плана, като той е и основното звено за контакти с Европейската комисия.

Функциите на Управляващ орган на Стратегическия план ще се изпълняват от четири дирекции в Министерство на земеделието - дирекция „Директни плащания“, дирекция „Развитие на селските райони“, дирекция „Пазарни мерки и организация на производителите“ и дирекция „Животновъдство“. Също така са определени дирекциите, които ще подпомагат Управляващия орган при изпълнението на неговите функции, като това са дирекции „Биологично производство“, „Растениевъдство“, „Държавни помощи и регулации“ и „Идентификация на земеделските парцели“.

Съгласно регламентите на ЕС всяка държава членка определя национален управляващ орган за своя стратегически план по Общата селскостопанска политика.