Обемът на промишленото производство в сектор „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци” през 2021 г. показват увеличение с 11.2% спрямо 2020 г. Оборотът от продажби на стоки и услуги в сектора нараства с 21.6%. Това обобщава Съюзът на на преработвателите на плодове и зеленчуци в България своя месечен бюлетин

Окончателните данни за 2020 г. показват увеличение на обема на произведената продукция в сектора с 5.3%
спрямо 2019 г. Годишният оборот от продажба на стоки и услуги, по текущи цени, на годишна база нараства с 9.3%.

Стокообменът с консервирани плодове и зеленчуци през 2021 г. нараства с 8.1% на годишна база. Външнотърговското салдо за периода 2016-2021 г. е
положително, но с тенденция на намаление.

Внесените през 2021 г. в страната количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 1.9% повече на годишна база, а стойностният им обем се
увеличава с 8.3%. 

 Делът им във вноса на страната е 0.66%, като се запазва приблизително постоянен за целия период 2016-2020 г., с леко увеличение през 2020 г. През 2021 г. има леко увеличение на износа – изнесените количества
преработени и консервирани плодове и зеленчуци са с 0.2% повече от 2020 г., а стойностният им обем нараства с 8%. Делът на изнесените консервирани плодове и зеленчуци в общия износ на страната през 2021 г. е 0.8%, а за 2020 г. е 0.9%.
Общата ликвидност на предприятията на годишна база нараства с 2.2%, докато бързата ликвидност намалява с 5.9%.

И още изводи от бюлетина:

  • Европа е почти изцяло зависима от Китай за създаването на зелената си инфраструктура
  • Япония  голям пазар на преработени плодове и зеленчуци
  • За първите три месеца на годината вносът
    на домати се свива с 10%, на краставици с
    26%, а при пипера с 1%.