Защо не се препоръчва осеменяване и заплождане при първия полов цикъл. 0 Преждевременната бременност би могла да крие много рискове за младия организъм

Доц. Пламен Георгиев,

Тракийски университет

Размножаването при селскостопанските животни е полово. За разлика от безполовото и еднополовото, това е най-съвършената форма за продължаване на вида. Изисква участие на два индивида - по един от мъжки и женски пол. При него се осъществява рекомбинация и смесване на генетичния материал от двамата родители, което е предпоставка за прогрес, еволюция и получаване на по-жизнено и приспособимо поколение. При женските животни размножителните функции се свеждат до образуване на яйцеклетки, създаване на условия за тяхното оплождане, протичане на бременност, раждане и отглеждане на поколението. За женския пол е характерна добре изразена цикличност във функцията на половите органи.

Способността за възпроизводство се придобива при достигане на определена възраст и трае период от време, след който организмът отново губи възможностите си размножаване.

Първоначално новородените и младите животни укрепват, израстват и се развиват. Този период трае от месеци до години. Формират се всички нужни предпоставки за пълноценна реализация и бъдещо осъществяване на репродуктивните функции.
Като пубертет се означава преходния възрастови период на достигане на половата зрелост. Характеризира с редица анатомични, функционални и психични промени.

Като период на полова зрялост се отнася времето от пубертета до угасване на репродуктивните функции. Някои автори го означават като период на плодоспособност.

При отделните видове животни той продължава различно:

 • крава 12-16 г.;
 • овца 6-8 г.;
 • свиня 8 г.;
 • кобила 16-20 г.;
 • коза 8-9 г.;
 • кучка 12 г.

При женските животни настъпването на пубертета се маркира с първия полов цикъл, съпроводен с отделяне на яйцеклетка (овулация). Този възрастов период се съпровожда с редица телесни и поведенчески трансформации, присъщи за пола, означени като полов деморфизъм. Промените се отнасят главно до структура на тяло, кости, замускуляване, специфични белези (рога), окраска, кожа, подкожна мазнина, окосмяване, оперение, развитие на полови органи, млечна жлеза и др. Поведението на животното придобива характеристиките на съответния пол. Проявяват се половите рефлекси. Обикновено те протичат пълноценно и би могло лесно да се достигне до покриване. При женските е характерно настъпване на половата цикличност.

По време на пубертета, организмът все още не е придобил облик на възрастен индивид. Не е достигнато окончателното развитие на типичните телесните белези. Това се отнася най-вече за тегло и размери, костна система, таз, пропорции в тялото, психически процеси и поведение. Не трябва да се забравя, че с настъпване на пубертета е възможно заплождане.

Преждевременната бременност обаче

би могла да крие много рискове

за младия женски организъм. Те са свързани с протичане на бременността, предстоящото раждане и последвалия период след това. При рано заплождане на първескините много често се срещат затруднения в раждането, продиктувани от тесен таз, тъй като той все още не е достигнал своите нужни размери. Това би могло да доведе до смърт на новороденото или необратимо травмиране и увреждане на майката.

След това идват нови проблеми. При преждевременно заплодените се забавя финализиране на телесно развитие и придобиване на белезите, типични за порода и направление. Например юниците остават дребни и слаби месеци наред. Второто заплождане след раждане закъснява и често се регистрира дълъг анеструс. Като цяло бъдещата продуктивност е по-ниска.

Поради изброените причини не се препоръчва осеменяване и заплождане на животните при първия полов цикъл. Необходимо е да се изчака достигане на възраст, наречена физиологична, развъдна, племенна или стопанска зрелост, когато женските макар и незавършили окончателно развитието си, се намират на етап, когато би могъл да се направи компромис. Очакваните евентуални негативни ефекти са пренебрежимо малки. Желателно е младите животни да се заплождат с мъжки разплодници, за които съществуват данни, че приплодите получени от тях, са по-дребни.

Следващият етап, когато животното достига предела на своя растеж и развитие, се означава като телесна зрелост. Тогава вече форми, структура, конституция и телосложение и достигнато тегло са типични за възрастен индивид. Това е времето, когато би било най-удачно да се стартира с репродуктивния процес.

От икономическа гледна точка обаче до тази възраст не се изчаква. Съществуват и някои породни изключения и изисквания, продиктувани от решения на съюзи и асоцииации. Собствениците трябва да се съобразяват с тях.

Освен от вида, порода и наследствени заложби, настъпването на пубертет, физиологична и телесна зрелост се влияе от редица фактори на средата. Такива са:

 • сезон;
 • продължителност на светлинен режим;
 • технологии на отглеждане;
 • хранене и обезпечаване с нужните градивни вещества;
 • здравословно състояние;
 • контакт с противоположния пол;
 • развитие на условни рефлекси;
 • хормонално третиране и т. н. (виж табл.).

На една определена възраст половоцикличните функции при женските животни преустановяват, т. е.

размножителните способности изчезват

Нивата на репродуктивните хормони рязко спадат. Този период продължава до края на живота и се означава като климакс или по-точно сенилно (старческо) безплодие. Въпреки че съществуват ориентировъчни данни относно възрастта на прекратяване на половата дейност при отделните видове животни, в действителност в условията на практиката съблюдаването на този показател е с второстепенно значение. Причините за това са в няколко направления. На първо място преобладаващият брой отглеждани животни не достигат тази възраст. Второ, при някои видове климактериумът не е типичен като физиологична особеност и почти не се регистрира. Много автори приемат, че достигане на климактериум освен от генетичните заложби се влияе в прекалено голяма степен и от условия на среда, хранене, режим на отглеждане, експлоатация, порода, стрес.

При рано заплождане на първескините много често се срещат затруднения в раждането, продиктувани от тесен таз, тъй като той все още не е достигнал своите нужни размери. Това би могло да доведе до смърт на новороденото или необратимо травмиране и увреждане на майката.
При рано заплождане на първескините много често се срещат затруднения в раждането, продиктувани от тесен таз, тъй като той все още не е достигнал своите нужни размери. Това би могло да доведе до смърт на новороденото или необратимо травмиране и увреждане на майката.