Земеделските стопани със земи, попадащи в обхвата на Натура 2000, получиха 53,8 млн. лв. за Кампания 2021 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Плащанията са преведени по мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директория за водите" от ПРСР 2014-2020 г. Бюджетът е разпределен между над 11 417 стопани.

Статутът на земите, влизащи в Натура 2000, е регламентиран по реда за Закона за биологичното разнообразие, както и със заповеди от министъра на околната среда и водите Борислав Сандов. 

Финансовото подпомагане е под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ. Средствата компенсират стопаните за направените от тях допълнителни разходи и пропуснати ползи, следствие спазване на ограниченията, които действат в обявените под защита зони. За сравнение размерът на помощта от миналогодишната кампания по мярка 12 е бил 45,3 млн. лв.