С увеличаване на световното население и очаквания ръст на потреблението много скоро ще има неизбежна нужда от IT млечни технологии, които да се справят с новите предизвикателства

Световното население ще се увеличи с още 2-3 милиарда през следващите 50 години и до 2067 г. се очаква консумацията на млечни продукти на глава от населението да се увеличи от 87 кг на 119 кг на човек.

В резултат на това, производството на млечни продукти ще се засили още повече, като фермерите ще се стремят да увеличат максимално продукцията на единица животно и това ще намали съотношението в животновъдството, каквото познаваме. Промените ще доведат до по-малко време за правилно наблюдение и управление на отделните животни, което ще застраши здравето и хуманното отношение. Следователно ще има неизбежна нужда от прецизни млечни IT-технологии, които предоставят ефективни инструменти за справяне с тези предизвикателства, както и за контрол на качествени и количествени параметри, свързани със здравето и благосъстоянието на млечните говеда.

Ефективност при управлението на млечни говеда

Един от методите за идентифициране на отделни крави и за увеличаване на ефективността при управлението на млечни говеда е радиочестотно устройство за идентификация (RFID). То съдържа вграден микрочип, който е прикрепен към обикновена ушна марка.
Въпреки че идентифицирането на отделна крава, използваща RFID, е позволило рутинно събиране на данни, свързани с конкретна крава в стадото, е непрактично да се използва RFID технологията за идентифициране или локализиране при паша. Възможността обаче да се съпоставят споменатите данни за всяко животно е ограничена от нейната идентификация, докато показването на информация в близко или в реално време, когато се прави мониторингът, предоставя по-голямо информационно приложение.

Вече в бранша активно се дискутира прилагането на увеличена реалност (AR - augmented reality), която предоставя възможност за преодоляване на всички ограничения. През последните десетилетия млечните ферми са възприели много иновативни компютърни технологии, за да подобрят своята производителност, печалба и хуманно отношение към животните. Наред с увеличаването на събирането и анализа на данни, целта на AR е да следи специфичните характеристики във реално време, да увеличи разбирането на тези функции и да извлече интелигентна и достъпна информация, която може да се приложи в реалния свят. В случая – наблюдение и контрол на млечни крави денонощно във всички аспекти на живота им във фермата или по време на паша..

Какво представлява разширената реалност (AR)?

AR позволява на фермера да използва информация в реално време под формата на текст, графики, аудио и други виртуални подобрения, свързани с обекти от реалния свят – например животните в млечна ферма. AR създава визуалното възприятие - виртуалните изображения безпроблемно съществуват съвместно в реалния свят. Тази технология позволява на фермерите да управляват животновъдството в съответствие с принципите на прецизното животновъдство.

Технически изисквания на системите за разширена реалност

Системите с разширена реалност са свързани и внедрени в различни устройства, като персонални компютри, устройства, монтирани на главата, смартфони, таблети и др. AR системата е комбинация от няколко хардуерни и софтуерни технологии, които работят заедно, за да донесат интерактивно отразяване на конкретна среда. В AR системата обектите, които се намират в реалния свят, се подобряват чрез компютърно генерирано сетивно възприятие, като информацията се подава от множество сензорни начини на възприемане..

* Сензор: Интелигентни очила: Те са по същество миниатюрни мобилни компютри, които могат да се носят на главата, като осигуряват прозрачен дисплей на нивото на очите, където увеличеното съдържание (например изображение, текст, видео) се прожектира, без да блокира реалния изглед.

* Софтуерен интерфейс интегрира информацията от входните устройства и сензорите, изпраща ги за обработка и предоставя адекватна информация за устройствата за показване в AR системата.

* Процесорът получава инструкции от паметта на програмата и изпълнява инструкции – в случая от фермера.. Мощността и възможностите на AR процесора зависят от количеството информация, която трябва да бъде обработена за единица време.

* Дисплеят е изходният сигнал и може да бъде монитор, ръчно устройство, очила или дисплей, монтирани на главата.
Веднага някой ще попита

възможно ли е приложение на разширена реалност във фермата

Да, защото AR предоставя полезна информация за всяка отделна крава относно идентификацията, здравословното състояние, производителността, хранителната дажба, топлинните сигнали, колко фураж е изяла, както и нейното неактивно поведение – т.е. когато си почива във фермата или на ливадата, и т.н. И това е възможно, защото AR системата позволява допълнително функциите „локализиране на крава“ и „показване на крава“.

* Функцията „локализиране на крава“ в приложението AR може да помогне на фермерите например да търсят определена крава. Пример, ако данните за поведението на кравата идентифицират опасения за здравето или необходимостта от намеса на ветеринарния лекар, като например еструс, системата AR ще подаде сигнал и фермерите могат да намерят тази крава чрез навигационните инструкции на приложението AR на екрана на мобилното устройство.

* При показване на „функцията крава” фермерът може да кликне върху всяка крава на екрана на приложението AR, за да види информацията, свързана с конкретната крава, като нейното поведение, текущото производство на мляко, теглото, възрастта и т.н. Тази функция помага на фермерите бързо да идентифицират и преглеждат информацията за кравите в стадото, без да се налага да ходят твърде близо до тях, за да извлекат информацията от RFID маркера за уши, прикрепен към кравата.

Какво е бъдещето на разширената реалност?

AR като технология ще подобри начина, по който фермерите работят, като:

* подобрят персоналната медицинска грижа за добитъка;

* обучение на учениците за безопасно боравене с говеда;

* предвиждане на агресивно поведение при говедата.

* Персонални грижи за говедата: Теле-здравето и теле-медицината придобиват все по -голямо значение в обслужването на фермата със здравни грижи. Могат да бъдат разработени приложения за грижа за телета, демонстриращ план за грижи за отделна крава, посочващ нуждата от грижи и лекарства, плановете за ветеринарно управление, както и общи ежедневни задачи – включително и документиране.

* Преподаване на студенти за безопасно боравене с добитък: Например студентите трябва да преместят говедата от един сектор на фермата в друг, използвайки техниките за обработка на животни, които са научили в час. Обучението по AR ще направи курсовете по-безопасни както за тях, така и за животните.

* Предвиждане на агресивно поведение при говедата: Интелигентните млечни технологии увеличават възможността на земеделския производител да поддържа контакт с отделни животни при нарастващата интензификация във фермите. Приложението AR е ефективен и осъществим метод за решаване на реални проблеми в прецизното млекопроизводство. Необходимо е обаче да се направят допълнителни изследвания, за да се разработят различни алгоритми за откриване, изследващи AR проследяването.

Чрез наблюдение на дейностите при млечните говеда, както и записване на жизнени показатели чрез сензорна технология, нови решения, използващи AR системи, могат да бъдат проектирани да предвиждат и предотвратяват агресивното поведение на животните. Използвайки данни и симулации в реално време, може да се предскаже как кравите ще реагират в определена среда, както и на промените в оборите, кошарите и популациите. AR технологията позволява сравнения между прогнозираното и действителното поведение, като предоставя варианти за подобряване на благосъстоянието на говедата.

Изводите - много функции биха могли да бъдат проектирани в AR така, че да помогнат на фермерите млекопроизводители да реализират успешен бизнес, като предоставят надеждни и точни данни за целите на менъджмънта и бъдещо маркетингово планиране във фермата. (БФ)

АР позволява да се извършва контрол и наблюдение на всяко животно от стадото както в обора, така и по време на паша
АР позволява да се извършва контрол и наблюдение на всяко животно от стадото както в обора, така и по време на паша