Изпипани доводи са от съществено значение за одобрението

Държавен фонд „Земеделие“ възстановява процедурите по одобрението на „залежали“ с над 20 месеца проекти по бюрата на служителите. Това обяви наскоро Борис Михайлов, новият шеф на Разплащателната агенция. През това дълго време на чакане обаче много често се оказва, че фирмите доставчици на техника или не предлагат съответния модел, или той е с различни цени от посочените в проекта на бенефициента. Или пък са настъпили други промени – включително промяна на юридическата форма на бенефициент; промяна на банкова сметка; на местоположението на подпомаганата дейност или на мястото на извършване на инвестицията; удължаване на срока за изпълнението на договора; промяна на марката/модела на одобрен актив; промени по време на строителството.

Новото „Ръководство на бенефициента“ по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР 2014 – 2020), изготвено от последното ръководство на фонда, посочва как можем да правим промени в договора.

Най-важното, независимо от начина на подаване на искането за изменение на договора (през е-платформата на ИСУН или на хартиен носител), е да сме описали доказателства, необходими за преценката основателността и допустимостта му. Искането за изменение и допълнение на договора не може да води до увеличение на стойността на договорената финансова помощ, но може да води до намаление на стойността на инвестицията. Изключение за увеличаване на одобрена финансова помощ може да се направи само в случай на установена явна грешка от страна на Управляващия орган и/или констатации от одитни институции и/или други компетентни органи (включително в резултат на влязло в сила съдебно решение, с което е отменен като незаконосъобразен пълен или частичен отказ от финансиране на заявени активи/дейности/услуги). При това положение се сключва анекс.

Промени в договорите по мерките по ПРСР могат да се случат по

два начина – с анекс или с писмена кореспонденция
между бенефициента и ДФЗ. С писмено уведомление могат да се направят промени в адреса за кореспонденция и контакти; промяна на лицето за кореспонденция; промяна в плана за изпълнение на дейностите; промяна в наименованието на бенефициента. Тези промени не изискват предварително изрично одобрение от страна на Разплащателната агенция. Със съгласувано писмо от нейна страна може да се направят промени в договора при промяна в техническата спецификация на актив, която спецификация не е изрично описана в таблицата с одобрените инвестиционни разходи, а е налична единствено към сключения договор за доставка; или когато има промяна в производствената програма от бизнес плана.

Кога е необходимо сключването на анекс?

Във всеки случай, в който се променят данни - марки, модели и/или технически характеристики на одобрени активи, избран изпълнител/доставчик, промени по време на строителството и други. Данните, които са вписани в договора за безвъзмездна финансова помощ и/или в приложенията към него (таблица с одобрените инвестиционни разходи, таблицата за инвестиционните разходи, за които не се кандидатства, количествено-стойностната сметка) е необходимо да бъде сключен анекс, в който да бъдат отразени промените.

За исканията, за които се изисква сключване на допълнително споразумение – анекс, е необходимо предварително разрешение от страна на Управляващия орган.

Изменението на договора за безвъзмездна финансова помощ влиза в сила след получаване на съгласие от страна на фонд „Земеделие“ или след подписването на анекса.

Какво трябва да направите, за да отразите в договора

промените, които са настъпили вследствие на обстоятелства:

Искане/молба/уведомление с точно, ясно и конкретно описание на възникналото изменение. Много е важно към него да приложите доказателства, необходими за преценка на основателността и допустимостта на искането.

Подаването на документите за изменението се извършва на хартиен носител или през профила ви в ИСУН, в зависимост от това дали такъв е бил начинът на кандидатстване. В първия вариант молбата трябва да е подписана от вас или ваш законов представител. Имайте предвид, че документите трябва да бъдат представени в оригинал с нотариално заверено копие или копие, заверено от кандидата. В случай на представяне на заверени копия на документи, техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на ДФ „Земеделие”.

В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът е официален по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, същият трябва да бъде легализиран или с апостил.

Във втория вариант - чрез електронния профил на кандидата в ИСУН, трябва да влезете в раздел „Договори“ > „Кореспонденция“, избира се „Нова кореспонденция“.

За мерките, за които условията за кандидатстване са уредени в съответната наредба от ПРСР 2014-2020 г. и кореспонденцията се извършва по пощата, е препоръчително в отговора на полученото от Управляващия орган писмо да се посочи изходящият номер на ДФЗ-РА, във връзка с който входирате изисканите документи.

Следете електронната си поща!

При установена необходимост Управляващият орган може да изиска и допълнителни разяснения или документи, на базата на които да вземе окончателното си решение. В случаите на проекти чрез МИГ, писмото се изпраща и до МИГ чрез електронния профил в ИСУН на изпълнителния директор на МИГ.

Разплащателната агенция си запазва правото да откаже исканото от бенефициента изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ, когато бенефициентът не отговори в срок на изпратеното писмо за предоставяне на допълнителни документи; или пък при противоречие с клаузите на договора, условията за кандидатстване или съответната приложима наредба.

Управляващият орган се произнася и уведомява бенефициента за официалното си становище в рамките на един месец. А когато са изискани документи или информация – до 14 дни от изтичане на срока за представянето им.
Необходимо е бенефициентите да изчакат официалното одобрение на искането за изменение преди да приложат промяната.

Когато постъпилото искане е одобрено, Управляващият орган изпраща покана за сключване на допълнително споразумение (анекс). В поканата се указва срокът, в който бенефициентът следва да се яви за подписване на споразумението. Ако не се яви в посочения срок, правото за подписване на допълнителното споразумение към договора се погасява.

Допълнителното споразумение се подписва от страна на бенефициента от лицата, които го представляват по закон или от надлежно упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
При подписване на допълнително споразумение бенефициентът получава един екземпляр в оригинал, който прилага към документацията по проекта. Подписаното допълнително споразумение става неразделна част от договора за безвъзмездна финансова помощ.

В случай на отказ за промяна на договора, до бенефициента се изпраща писмо, в което задължително се описват мотивите за отхвърлянето на искането.

От Държавен фонд „Земеделие“ съобщават, че всички бенефициенти с действащи договори в ИСУН 2020 по ПРСР 2014 – 2020 г. ще получат „„Ръководство на бенефициента“.

Кога не се позволява подновяване на договора:

Според „Ръководството на бенефициента“ когато засяга основната цел на одобрения проект или променя предназначението на подпомаганите активи, посочено в одобрения проект; или води до несъответствие с целите, дейностите, изискванията, посочени в Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение или приложимата по мярката/подмярката наредба; или би поставило под въпрос сключването договора за безвъзмездна финансова помощ, респ. условията, при които същият би бил сключен или би било в противоречие с равнопоставеното третиране на бенефициентите; или води до несъответствие с критериите за подбор, по които проектното предложение на бенефициента е било оценено; или не се основава на аргументирано искане; или се основава на изменение на договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейност по одобрения проект, когато изменението на договора за възлагане на обществена поръчка е в нарушение на ЗОП; или Промени, които биха представлявали нарушение на принципа на равнопоставеност на кандидатите и нарушават конкурентните условия, заложени в Условията за кандидатстване.