Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 11 341 000 лв. по 4 инвестиционни схеми за държавни помощи за 2023 г. С отпуснатия ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми, съобщиха от фонда.

По схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” одобреният бюджет в размер на 9 150 000 лв.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия - земеделски стопани и към признати групи или организации на производители. Максималният размер на помощта е в размер до 120 хил. лева, като се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции за машини, оборудване, линии за подготовка, охлаждане, съхранение, както и за машини, оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“.

По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко” бюджетът е 1 600 000 лв. Средствата ще помогнат на малки и средни фермери да повишат на конкурентоспособността посредством механизация на процесите чрез съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 25 000 лева.

По схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ утвърденият бюджет е 452 000 лв. Целта на схемата за инвестициите в мини мандри е да се подпомогнат малки и средни фермери, както и обединения от фермери, отглеждащи животни в отдалечени или труднодостъпни райони на страната, по-лесно да реализират продукцията си, да увеличат доходите си, както и да механизират процесите по преработка. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 60 000 лева.

Утвърденият финансов ресурс по схемата за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” е в размер на 139 000 лв. Целта на помощта е подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране. Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 90 000 лева.