И то за втора поредна година - с износ за 1,2 млрд. долара, информира IndexBox

През 2019 г., след две години растеж, се отчита значителен спад на пазара на масло в ЕС, когато стойността му намалява с минус 10,7% до 9 млрд. долара. През разглеждания период пазарът достига рекордни върхове от 10 млрд. долара през 2018 г. и след това пада през следващата година. Предвид относително стабилния обем на потребление във физическо изражение, тези колебания се формират от ценовите промени.

Потребление по държави

Страните с най-голям обем на потребление на масло през 2019 г. са Франция (520 000 т), Германия (446 000 т) и Обединеното кралство (186 000 т). Те заедно представляват 64% от общото потребление. Полша, Италия, Холандия, Австрия, Швеция, Испания и Чехия донякъде изостават, като заедно представляват 26%.

От 2013 до 2019 г. най-големи са увеличенията в Испания, докато потреблението на масло за останалите държави е с по-скромни темпове на растеж.

Като стойност най-големите пазари на масло в Европейския съюз са Франция ($ 3.1 млрд.), Германия ($ 2.1 млрд.) и Великобритания ($ 838 млн.), с общ дял от 67% от общия пазар. Италия, Полша, Австрия, Холандия, Швеция, Испания и Чехия донякъде изостават, като заедно са 24%.

Страните с най-високи нива на потребление на масло на глава от населението през 2019 г. са Франция (7,91 кг на човек), Германия (5,44 кг на човек) и Австрия (5,23 кг на човек).

Производство в ЕС

През 2019 г. производството на масло в Европейския съюз възлиза на 2 милиона тона, с увеличение от 2,1% спрямо предходната година. През разглеждания период производството продължава да показва относително ниска тенденция. В резултат на това производството достига пиковия обем и вероятно ще продължи да нараства.

Производство в Европа

Страните с най-голям обем на производство на масло през 2019 г. са Германия (438 000 т), Франция (401 000 т) и Ирландия (247 000 т), с общ 55% дял от общото производство.
От 2013 до 2019 г. най-забележим темп на растеж по отношение на производството на масло, сред водещите страни производителки, е постигнат от Ирландия, докато производството на масло за останалите лидери има по-скромни темпове на растеж.

Износът

на масло се е увеличил значително до 1 млн. т през 2019 г., с ръст от 7,3% спрямо 2018 г. Общият обем на износа се е увеличил със среден годишен темп от плюс 5,3% от 2013 до 2019 г. Моделът на тенденцията обаче показва някои забележими колебания, регистрирани през целия анализиран период. В стойностно изражение износът на масло е намалял до 5,1 млрд. долара ( прогнози на IndexBox ) през 2019 г.

Водещи износители:

Ирландия (257 000 т) и Холандия (238 000 т) са най-големите износители на масло през 2019 г., достигайки съответно близо 25% и 23% от общия износ. Следват ги с голяма дистанция Германия (135 000 т), Белгия (112 000 т), Франция (71 000 т), Полша (53 хиляди т) и Дания (51 хиляди т). Заедно покриват 40% дял от общия европейски износ.
От 2013 до 2019 г. най-големи са увеличенията в Полша, докато доставките за останалите лидери в сектора са имат по-скромни темпове на растеж.

В стойностно изражение най-големите доставчици на масло в Европейския съюз са Ирландия (1,2 млрд. долара), Холандия (1,1 млрд. долара) и Германия (624 млн. долара), с общ дял 58% от общия износ.
Сред основните страни-износителки Ирландия регистрира най-висок темп на растеж на стойността на износа през разглеждания период, докато пратките за останалите лидери отбелязват по-скромни темпове на растеж.

Експортни цени

Експортната цена на маслото в Европейския съюз възлиза на 4 860 щатски долара за тон през 2019 г., намалявайки с минус 17,1% спрямо предходната година. Като цяло при експортната цена се наблюдава относително равна тенденция. Най-забележимият темп на растеж е отчетен през 2017 г., увеличение от 48% спрямо предходната година. През разглеждания период експортните цени достигат пиковата стойност от 5 865 щатски долара за тон през 2018 г. и след това значително падат през следващата година.

Средните цени варират донякъде сред основните страни-износителки. През 2019 г. основните страни-износителки регистрират следните цени: във Франция ($ 6,237 за тон) и Дания ($ 5,544 за тон), докато Полша ($ 4,564 за тон) и Холандия ($ 4,637 за тон) са сред най-ниските нива.

От 2013 г. до 2019 г. най-забележим темп на растеж по отношение на цените е постигнат от Франция, докато при останалите има смесени тенденции в цифрите на експортните цени.

Потреблението на масло у нас е едва 1%

 А износът е повече от скромен - от 10,9% през 2018-а до 12% за 2019 г. от обема мляко и млечни продукти, сочат данните на НСИ

Производството на българско масло е сведено до минимум. Това показват и цифрите на Агростатистиката. А от януари до август 2019 г. у нас са произведени 739 тона масло. За същия период през 2018 количеството масло е 766 тона.

Средното потребление на масло у нас през периода 2016 – 2018 г. е скромният 1,0%.

Каква е ситуацията с вноса:

* през 2018 г. маслото е 4,8% от внесените мляко и млечни продукти от ЕС;

* от 2017 г. до юли 2019 г. вносът на масло нараства до 21,2%.
Що се отнася до износа на бг масло – за периода януари – юли 2019 г. се отчита умерен ръст от 12%.