Вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове

Дукена Жолева,
агрометеоролог при НИМХ

През повечето дни от следващия седемдневен период 13-19 юли развитието на земеделските култури ще протича при температури, близки до климатичните норми. А на много места в Западна България и при наличие на добри и много добри влагозапаси в 50 и 100 см почвен слой (над 80% от ППВ) - следствие от падналите значителните валежи в края на юни и през първата седмица на юли.

В част от южните и източните райони (Сандански, Пазарджик, Разград, Бургас), където падналите валежи през последните две седмици са без стопанско значение, под 5-6 l/кв. м, на места нивото на влагозапасите в 50 см слой е ниско - под 60% от ППВ (агростанция Сандански). През периода валежи не се очакват и в част от тези райони ще налага прилагане на подходящи поливни норми при пролетните и зеленчуковите култури.

До края на второто десетдневие на юли вегетацията на пролетниците ще протича с ускорени темпове.

При царевицата, в зависимост от ранозрелостта й, ще се наблюдават фазите: изметляване, цъфтеж на метлицата и изсвиляване. При ранните хибриди царевица ще се осъществява наливане на зърното, а в края на периода на отделни места в южните райони ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост.

При слънчогледа ще протича цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на семената.

При соята и полския фасул ще се наблюдава образуване на бобове, при памука - начало на фаза цъфтеж, при ориза - фаза вретенене.

През периода условията в по-голямата част от страната, с изключение на места в западните райони, ще бъдат подходящи за прибиране на зърнената реколта.

Към момента получените средни добиви от пшеница са в широки граници - от 100-200 кг/дка в част от източните райони до 500-600 кг/дка на места в Централна и Северна България. От ечемика по-високи добиви - до 520 кг/дка (агростанция Пазарджик) са регистрирани на отделни места в Горнотракийската низина. Една от причините за ниските добиви от зимните житни култури е продължителното пролетно засушаване.

През второто десетдневие на юли при овощните култури не трябва да се подценяват растителнозащитните пръскания срещу второто поколение плодови червеи, които причиняват масово червясване на плодовете.
При лозите трябва да продължат третиранията срещу маната (за опазване на младия прираст), оидиума (брашнеста мана), а при ранните сортове грозде - и срещу сивото гниене. За едновременна борба срещу трите болести по лозата са регистрирани фунгицидите; Кабрио Топ - 0,2%, Куадрис - 0,075%, Шавит Ф72 ВДГ - 0,2%.