Телени червеи се наричат ларвите на твърдокрилите насекоми от сем.Elateriade. Този неприятел е разпространен повсеместно в нашата страна и поврежда голям брой полски и зеленчукови култури, в т.ч. и картофите. Животът и развитието на телените червеи са тясно свързани с почвата. Бръмбарите снасят яйцата си в повърхностния почвен слой, ларвите се развиват и какавидират в почвата и оттам излизат възрастните насекоми.

Ларвите имат продълговато, хитинизирано, жилаво тяло като тел. През първата година от своето развитие те достигат дължина 4-7 mm, а през следващите – над 20-25mm. Развитието на ларвите протича в продължение на 3 - 5 години. То в пряка зависимост от температурата, влажността, структурата на почвата и концентрацията на почвените разтвори. Повишената концентрация на почвените разтвори влияе токсично на ларвите и това може да бъде използвано за намаляване на тяхната численост.

Телените червеи започват да се хранят при температура 12ºС. Повишават своята активност при стойности от порядъка на 14-17ºС и почвена влажност - над 65% от ППВ (пределна полска влагоемност).
Денонощната и сезонната миграция на ларвите зависи от температурата на почвата. През най-топлите часове на деня те се предвижват от горните към по-дълбоките почвени слоеве, където температурата е по-ниска, а през нощта – в обратна посока. При засушаване ларвите обитават по-дълбоките, по-влажни, слоеве. В структурните почви те проникват на по-голяма дълбочина, в сравнение с некултивираните, сбити и твърди почви.

Телените червеи зимуват на дълбочина, където почвената температура е със стойности над 0ºС. Със затопляне на времето през април ларвите се предвижват към повърхността на почвата. След като завършат развитието си ларвите какавидират в почвата на дълбочина 8-15сm.

Телените червеи нанасят сериозни повреди на картофите. По клубените те издълбават ходове с кръгли отвори. Повредените картофи са с ниско качество, негодни за съхранение.

Борбата срещу ларвите на телените червеи е трудна поради техния продължителен и скрит начин на живот. Прилагането на добра агротехника е от изключително важно значение за успешната борба с този вредител.

Площите, предназначени за отглеждане на картофи, трябва да бъдат чисти от плевели, добре обработени и наторени. При почви с кисела реакция е необходимо варуване. В участъците, където плътността на неприятеля надвишава икономическия праг на вредност (за картофите над 6 ларви m²), се препоръчва отглеждане на култури, които се нападат по-слабо от този вредител (грах, лен, просо). През вегетацията на картофите междуредовите почвообработки трябва да се извършват качествено и по възможност да бъдат съобразени с миграцията на ларвите.

Химична борба срещу телените червеи се провежда с регистрираните за целта инсектициди: Сойлгард 1,5 ГР – 1,2 кg/дка, Форс 1,5Г – 0,5 кg/дка. Тези препарати се внасят в почвата със засаждането на клубените.

Използвана литература:
1. Специална Ентомология – проф.Ст.Григоров
2. Справка за препаратите - БАБХ 2024