Водните обитатели могат да помогнат за пречистването на отпадните води. Екип от изследователи проучи как безгръбначните животни, като червеи, ларви на негризещи мушици и миди, които живеят на дъното на потоци и канали, могат да бъдат от полза за пречиствателните станции за отпадни води. Тези същества могат да разграждат утайките, да намаляват емисиите на парникови газове и да премахват излишните хранителни вещества от водата заедно с плаващите растителни видове.

Отпадните води, например от домакинствата, се пречистват в пречиствателни станции за отпадъчни води, след което се връщат в повърхностните води и реките. По време на пречистването обаче се образува значително количество излишна утайка, което представлява предизвикателство за пречиствателните станции за отпадъчни води, тъй като обработката на утайката е много скъпа. Но утайките се състоят предимно от органични вещества, с които водните безгръбначни могат да се хранят. Том ван дер Меер проучва как тези същества могат да разграждат излишната утайка като част от докторантското си изследване в рамките на проекта Aquafarm.

Сътрудничеството ускорява разграждането

Ван дер Меер е изследовател в Университета във Вагенинген, Нидерландия, един от партньорите в проекта Aquafarm, който има за цел да разработи нов метод за пречистване на отпадни води. "Анализирахме колко бързо различни видове водни животни могат да консумират излишните утайки", обяснява той. "Неядящите ларви на мушици се оказаха печелившите безгръбначни в "състезанието по ядене на утайки". Утайките, съдържащи тези ларви, се разграждат до пет пъти по-бързо от утайките, в които те отсъстват. Не само че забелязахме този ефект при утайки от различни пречиствателни станции, но също така видяхме, че утайките се разграждат още по-добре, когато се добавят различни видове. Освен това зарибяването добавя достатъчно кислород към утайките, което предотвратява образуването на мощния парников газ метан.

Извличане на хранителни вещества от водата

Качеството на водите във всички държави - членки на ЕС, трябва да бъде подобрено до 2027 г., за да се спази Рамковата директива за водите. Тази директива предвижда намаляване на нивата на хранителните вещества като азот и фосфор в повърхностните води, тъй като тези вещества оказват отрицателно въздействие върху чувствителни животински и растителни видове. Високите нива на хранителни вещества могат също така да стимулират растежа на цианобактерии, което има неблагоприятни последици както за хората, така и за околната среда.

Много от тези вещества обаче остават в отпадните води дори след пречистването им, което означава, че те се изхвърлят в реките и потоците. "И тук флората и фауната могат да предложат решение. Комбинацията от водорасли и миди може да премахне почти всички хранителни вещества от водата. Освен това в рамките на проекта Aquafarm тествахме плаващи растения като патешки папрати, като резултатите бяха отлични“, казва Ван дер Меер.

Реакция от страна на властите

Въз основа на резултатите но проекта два нидерландски органа за управление на водите ще разработят пилотно пречиствателно съоръжение, което ще може да пречиства около 75 куб. м отпадъчни води на ден. "По този начин можем да подобрим пречистването на отпадъчните води по естествен път, което може да бъде по-рентабилно, както и да допринесе за подобряване на качеството на водата в нидерландската природа. Може би след десетилетие всички пречиствателни станции ще използват това природосъобразно решение“, заключава Ван дер Меер.