Околната среда, климатът и местообитанията са акцентът на консервационните интервенции

След като в миналите броеве разгледахме всички доброволни екосхеми от стълб 1 от националния ни Стратегически план, ще се спрем на някои от компенсаторните интервенции от втори стълб, които подпомагат развитието на селските райони. И екосхемите, и голяма част от компесаторните интервенции са нещо ново за българските фермери. Те ще ги накарат да влязат в ново поприще – това на природозащитници, за да имат по-значим принос за опазването на околната среда, климата и местообитанията.

Както екосхемите, така и тези интервенции са с голямо разнообразие – по подсектори и вид територии. Представяме трите интервенции, които са свързани с мрежата Натура 2000, а както ги нарича администрацията – консервационните мерки в ПРСР.

От предходните програмни периоди е позната на стопаните интервенцията за

земеделски земи в зоните от "Натура 2000"

Бенефициенти могат да бъдат земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци), които ползват земеделски земи, попадащи в обхвата на защитените зони от "Натура 2000". Кандидатите за подпомагане трябва да бъдат регистрирани в ИСАК. Земеделските земи трябва да попадат в обхвата на "Натура 2000", за които има одобрена заповед за обявяване и/или утвърден план за управление на защитена зона от "Натура 2000". Минимална площ за участие е 0,5 ха.

Земеделските стопани спазват всички въведени забрани със заповедта/утвърден план за управление на съответната зона от "Натура 2000", като подпомагането е базирано на хектар земеделска земя за спазване на забраните, свързани с извършваната земеделска дейност.

Бюджетът е в размер на 80 млн. евро. Като компенсаторните плащания отново са предложени в трите основни вида земеползване – пасища, ливади и мери (32 евро/ха); обработваеми земи (46 евро/ха) и трайни насаждения (95 евро/ха).

Непозната интервенция, макар, че замисълът за нея е от 2014 г.

Подпомагане по "Натура 2000" за гори

В България 63% от площите по Натура 2000 са в горски територии. Собствениците на гори, попадащи в мрежата, могат да кандидатстват по тази интервенция. А това са: физически лица, еднолични търговци, юридически лица собственици на горски територии; Общини и местни поделения на вероизповеданията собственици на горски територии; държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите управляващи горски територии.

Прогнозният среден размер на плащанията е около 50 евро/ха въз основа на очаквания интерес и предвид максималния размер на подпомагането на хектар възлизащо на 225 евро/ха, изчислени въз основа на утвърдена методика, с експерти от МЗм, МОСВ и БАН. Бюджетът на интервенцията е 15 млн. евро.

Кандидатите трябва да докажат собственост на горската територия, която попада в мрежата, а държавните предприятия - правото си, че я управляват.

Размерът на минималната горската територия трябва да бъде:

  •  За физически лица и еднолични търговци – 1.0 ха;
  •  За юридически лица и местни поделения на вероизповеданията - 5.0 ха;
  •  За общини – 10 ха;
  •  За държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите – 500 ха.

Всички кандидати трябва да представят утвърден горскостопански план или програма. Компенсациите се изплащат въз основа на пропуснати ползи, въведени от ограниченията в следствие на приетите режими за стопанисване на горите в Натура 2000.

По интервенцията има строги правила относно сечта и поддържането на горите. Собствениците на гори се компенсират за пропуснатите ползи, които произтичат от въведените следни ограничения: Запазване и увеличаване на площта на горите във фаза на старост; Опазване гнездовите местообитания на дневни и нощни грабливи птици и черен щъркел; Трайно маркиране и запазване на минимум 6 бр./ха живи биотопни дървета (приоритетно над 22 см, единично срещащи се и/или видове, които служат като хранителна база и/или убежище), както и площта в обсега на короните им; Трайно маркиране и запазване на дървета с хралупи и гнезда в насаждението, които служат за убежища на редки и защитени видове; Оставяне без стопанско ползване на защитни/буферни ивици с ширина минимум 20 м., мерено от границите на насаждението с постоянни водни течения, влажни зони, естествени открити площи, инфраструктурни обекти, и селищни образования; Поддържане на стояща и лежаща мъртва дървесина в обем минимум 15% от запаса на насаждението; Оставяне без стопанско ползване на гори върху терени/дерета с наклон по-голям от 35°; Оставяне без стопанско ползване на най-малко 10% от площта на насаждението, с което се кандидатства. Увеличаване на възобновителния период на възобновителните сечи с един клас на възраст или трансформация на насажденията в т.нар. „постоянна гора“ по смисъла на чл. 35е от Наредба 8 за сечите в горите на България.

Предвидена е и интервенция за

поддържане на местообитанията

на Червеногушата гъска, Царски

орел и Египетски лешояд

в орнитологични важни места в обработваеми земи. Интервенцията разполага с 2 млн. евро.

Индикативната ставка е разделена в зависимост от двете операции. Първата е засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в тези местообитания – 95 евро/ха. По втората операция, превръщане на обработваеми земи, които са местообитания на споменатите видове в постоянно затревени площи, ще се дават 227 евро/ха.

За операцията „Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска“ на 50% от заявената по дейността площ и с минимум 30% царевица ще се осъществява в две зони от "Натура 2000" - „Шабленски езерен комплекс“ и „Дуранкулашко езеро“, като се изключват физически блокове, в които или на границата на които са разположени ветрогенератори.

За операцията „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд“ ще се прилага върху обработваеми земи в орнитологични важни места в зони от Натура 2000, в съответствие с НРПД 2021-2027 г.

Специфични са изискванията към стопаните, попадащи в тези зони. Те могат да се запознаят по-подробно с тях на 985 стр. от Стратегическия план, качен на сайта на МЗм.

ЕС обръща по-голямо внимание

към "Натура 2000"

Освен в Стратегическия план на ОСП 2021 – 2027, трите интервенции влизат в още една обособена национална стратегия - Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за "Натура 2000", съобщиха експерти на МОСВ, които представиха дейностите по рамката миналата сряда в София.

В НПРД се определят приоритетните мерки и нуждата от финансиране за тези мерки за всички видове природни местообитания у нас, които трябва да покажат подобрение на природозащитния си статус, обясни Геновева Господинова, началник на отдел "Натура 2000" към МОСВ пред медии.

Това е стратегически документ, задължителен за всички държави членки и произтича от Директивата за местообитанията. Новото през предстоящия период е, че всички рамки се одобряват от службите на Еврокомисията, в тази връзка националната ни рамка бе одобрена през януари 2022 г., като в писмото си ЕК каза, че отговаря на всички изисквания.

Общият размер на всички мерки в стратегическия документ е малко над 760 млн. евро и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, двата земеделски фонда, Механизма за възстановяване и устойчивост и държания бюджет.

По думите ѝ мерките, финансирани по земеделските фондове, са едни от най-важните, тъй като това е единственият начин да се финансират частните собственици, чиито имоти попадат в мрежата "Натура 2000". Очаква се земеделското министерство да разпише наредбите за прилагането им.

Зоните от мрежата "Натура 2000" ще се управляват от 19 органа, териториално обособени, като ще има и 19 регионални плана за управление на тези зони.

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с графика на предстоящи информационни кампании в страната на интернет страницата на проекта „Знания за Натура 2000“ – natura2000.bg. Освен това могат да следят и дейностите по проекта в социалните мрежи, в страницата „Знания за Натура 2000“. След всяка кампания в рамките на проекта са предвидени и три национални конкурса, като те се обявяват на интернет страницата и са свързани с познанията върху мрежата „Натура 2000“, информира Айлин Хасан, експерт към МОСВ.

По-специално за това как дейностите по "Натура 2000" си взаимодействат пряко със земеделците отговори Юлия Григорова, държавен експерт към МОСВ:

В мрежата има два типа дейности, които пряко взаимодействат със земеделската дейност. Едната е т.нар. активни мерки – това са допълнителни мерки, които стопаните следва да прилагат така, че да окажат положително влияние върху местообитанията. А пасивните мерки, повече разбрани като забрани за земеделските стопани, произтичат от заповедите за обявяване на защитените зони и стопаните са длъжни да ги спазват. В програмния период досега ПРСР финансираше и компенсираше тези забрани, за това, че те ги спазват за сметка на пропуснати ползи за доходите си. Новото в този програмен период с позеленяването на ОСП е, че вече не се компенсират тези забрани, те се приемат за една основна дейност, и компенсациите ще бъдат за допълнителни дейности, които надграждат тези забрани. Това се отнася както до гореизредените интервенции от втори стълб, така и някои от новите екосхеми, които се финансират от директните плащания.

Стратегическият план в частта "Натура 2000" съвпада с Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) за "Натура 2000", в нея подробно са разписани мерките, които земеделските стопани следва да прилагат на доброволен или на задължителен принцип и са разписани като брутна сума компенсаторно плащане за период от 7 години. Как тази брутна сума ще се разпредели на ниво стопанство или парцел ще се определи с наредби.

Интервенцията, която засеяга подпомагането за "Натура 2000" за горите, дава база от 4 дейности в Стратегическия план, а в приоритетната рамка са 6.

Собствениците на гори следва да ги прилагат кумулативно, очаква се да окажат благоприятно влияние към природозащитния статус на определени горски местообитания и за това ще бъдат компенсирани. Така, че стопаните с площи в "Натура 2000" ще трябва да се запознаят и с рамката.

Що се отнася до земеделските стопанства в "Натура 2000", забраните, които не трябва да прекрачват, са разписани в заповедите за обявяване на различните защитени зони.

Интервенцията за опазването на трите вида застрашени птици също е част от рамката Натура 2000. Тя ще компенсира дейностите за осигуряването на хранителна база в техните местообитания за презимуване.

Мярката е част от екшън плана на България за опазване на червеногушата гъска и задължително се изпълнява от страната ни, тъй като това е национален ангажимент, който сме поели следствие на съдебна процедура срещу България.

Освен новата интервенция, която ще подпомага горите, другите две са познати, но надградени с дейности от страна на бенефициентите, опростени са до известна степен и са съобразени с новия регламент за стратегическите планове за ОСП, допълни тя. Дано предвидените средства да стигнат до всички желаещи, тъй като изразходването на средства в първите години би могло да намали интереса от прилагане на допълнителни опазващи дейности.

Методиките за санкциониране при неспазване на правилата все още не са разработени. На база на опита ни санкциите са съобразени с реалните цени в България и не са високи, отговори тя на последния ни въпрос дали санкциите ще са по-големи.