Отбелязваме 30 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз - един от най-успешните инструменти за опазване на богатото природно наследство на Европа, съобщи БТА.

На 21 май 1992 г. е приета Директивата на Европейския съюз (ЕС) за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Тази директива, заедно с Директивата за опазването на дивите птици, създават "Натура 2000".

По данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) мрежата обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС. В България са определени 340 защитени зони, които обхващат 34,9% от националната територия. Това са 120 защитени зони за опазване на дивите птици (23.1% територия) и 233 защитени зони за опазване на природните местообитания (30,3% територия).

Шанс за възстановяване на видове и местообитания

Експерти определят „Натура 2000“ като един от ключовите механизми за защита на природата. Поля Русева от неправителствената организация "Зелени Балкани" коментира за БТА, че изграждането и опазването на мрежата в българското законодателство е регламентирано в Закона за биологичното разнообразие и подзаконови нормативни актове.

"За съжаление, по-голямата част от защитени зони все още нямат обявени режими и на практика не са предприети мерки за опазване на целевите видове, за които са създадени", отбеляза тя.

По думите ѝ липсва контрол на редица закононарушения, увреждащи биоразнообразието, като безпокойство на редки видове, използване на отрови и бракониерство. "Това пречи на ефективността на екологичната мрежа", отбеляза тя.

Русева смята, че мисленето на хората трябва да се промени повече в екологична насоченост. Гражданското общество да се засили, хората да реагират в случай на залагане на отрови или други посегателства срещу природата, очаква специалистът.

Възстановяването на популацията на брадатия лешояд в българската природа е мечтата на Русева и колегите ѝ. Днес единствената размножаваща се двойка се намира в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", посочи тя. Някогашните местообитания на този вид птици са защитени зони от "Натура 2000".

Петко Цветков от Българска фондация "Биоразнообразие" (БФБ) отбеляза, че за да бъде ясно какво е състоянието на природните местообитания и видове, трябва да има регулярен ежегоден мониторинг. Той обясни, че следва да има предвидени в държавния бюджет средства за това, за да не се разчита само на отделни проекти.

Според Цветков е наложително да има и разяснителна кампания за популяризиране ползите от екологичната мрежа. Той даде пример с важността на езерата Атанасовско и Поморийско, които са в обхвата на "Натура 2000". В тези лагуни има голямо богатство от растителни и животински видове. Опазването и възстановяването на лешоядите е също в рамките на мрежата, посочи той.

Български проект взе европейска награда

По случай Деня на "Натура 2000" в Брюксел преди дни бяха раздадени специални награди на организации, които развиват проекти с екологична насоченост. България бе представена с четири проекта, един от които е съвместен с Гърция и Кипър.

Проектът "Натура 2000 в България - Нови Хоризонти" спечели една от наградите в раздел: Комуникация. Той се осъществява в партньорство с няколко медии. Наградата приемам като признание за приноса на граждански организации за опазване на природата, коментира по този повод Елена Стоева, ръководител на проекта.

Събития популяризират "Натура 2000"

Инициативи в цялата страна ще отбележат кръглата годишнина от създаването на мрежата. МОСВ подкрепя инициативи на регионалните поделения в цялата страна, съвместно с неправителствени организации, училища и детски градини. Целта е повече хора да се запознаят със значимостта на екологичната мрежа и защитата на биоразнообразието у нас. Повече за тях вижте тук

От „Зелени Балкани“, в партньорство с организации и музеи, организираха специално турне. На него еколозите представят проекти и дейности за опазването на природата. Днес среща ще има в Природозащитен център "Поморийско езеро", Поморие. На 23 май турнето ще достигне до Тетевен. Следват срещи в село Черни осъм (26 май), Регионалния исторически музей – Плевен (27 май), в къщата – музей „Гео Милев“ в Стара Загора (28 май). Отново на 28 май в Пловдив предстои крос в парк „Лаута“.

В Зоологическата градина в София от сдружение "Асоциация наука за природата" организират информационен ден, посветен на прилепите.