Очакваните превалявания ще ограничат работата на полето

Драгомир Атанасов,

агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от поднормени стойности на температурите. На места в полските райони паднаха валежи със стопанско значение, между 10-20 л/кв.м (Елхово, Силистра, Пазарджик, Пловдив, Хасково, София, Благоевград, Разград, Сандански, Чирпан) и подобриха условията на почвено овлажнение.

През следващата седмаца прогнозираните средноденонощни температури, около климатичните норми, ще нормализират вегетационните процеси при земеделските култури. При пшеницата и ечемика ще протичат вретенене и преход от вретенене към изкласяване. При зимната рапица ще се наблюдават цъфтеж, образуване и нарастване на шушулките. При засетите пролетни култури – царевица и слънчоглед, в зависимост от сеитбените срокове, ще се осъществява поникване и листообразуване. При лозата ще ще се наблюдава развитието на 1-3 лист, а при овошките - формиране и наедряване на завръзите.

Прогнозираните превалявания временно ще ограничават възможностите за работа на полето – почвообработки и сеитба на царевица, растителнозащитни пръскания при полските култури и трайните насаждения. При черешата трябва да се следи за началото на летежа на икономически най-опасния вредител – черешовата муха. За повишаване ефективността от прилаганите продукти за растителна защита третиранията да се извършват при тихо време и температура на въздуха не по-висока от 25о C.